đến

 

Lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/06/2024. Ngày hết hạn: 20/06/2024
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và tiêu chuẩn người cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em cần được bảo vệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/06/2024. Ngày hết hạn: 04/08/2024
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/05/2024. Ngày hết hạn: 06/07/2024
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/05/2024. Ngày hết hạn: 03/07/2024
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/04/2024. Ngày hết hạn: 26/06/2024
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động và Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư