Hết hạn lấy ý kiến
Hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động và Tiền lương
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Quỹ.

2. Cán bộ, công chức của cơ quan Hội nông dân được phân công trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

3. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên của Quỹ.

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến thực hiện cơ chế tiền lương theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế hội nông dân được phân công kiêm nhiệm tại Quỹ

1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế hội nông dân các cấp được phân công kiêm nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản lý, Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Quỹ:

a) Thực hiện xếp lương, trả lương theo quy định tại Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Được hưởng phụ cấp hàng tháng tối đa không quá 01 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ được xếp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều.

2. Mức phụ cấp hàng tháng của cán bộ, công chức tại khoản 1 nêu trên được xác định gắn với hiệu quả hoạt động và quy mô nguồn vốn của Quỹ, cụ thể:

a) Đối với Quỹ có chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh của năm trước liền kề đạt kết quả dương thì mức phụ cấp tối đa bằng: 1,0 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn trên 500 tỷ đồng; 0,7 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng; 0,5 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng.

b) Đối với Quỹ có chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh của năm trước liền kề đạt kết quả âm thì không thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng nêu tại Điều này.

3. Ban Thường vụ Hội nông dân các cấp căn cứ mức phụ cấp tối đa hàng tháng tại điểm b khoản 1 nêu trên, quyết định mức phụ cấp cụ thể của Quỹ cùng cấp cho phù hợp với thực tế bảo đảm tương quan chung.

Điều 4. Tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động

1. Cán bộ được Quỹ tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động gồm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động:

a) Thực hiện xếp lương theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Quỹ xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động.

b) Được trả lương căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

2. Thang lương, bảng lương do Quỹ xây dựng phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và công khai tại Quỹ trước khi ban hành.

Điều 5. Phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức được phân công tham gia quản lý Quỹ và thành viên Ban kiểm soát Quỹ

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan nhà nước được phân công tham gia Hội đồng quản lý Quỹ cấp tỉnh/huyện và cán bộ thuộc Hội nông dân được phân công tham gia Ban kiểm soát Quỹ các cấp được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm      

2. Các quy định về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức tại Thông tư này được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có v­ướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin