đến

 

Quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/05/2017. Ngày hết hạn: 25/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/05/2017. Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/05/2017. Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/05/2017. Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Danh mục ngành, nghề mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam ở trình độ trung cấp, cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/05/2017. Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư