đến

 

Hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/11/2018. Ngày hết hạn: 07/01/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/11/2018. Ngày hết hạn: 01/01/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/10/2018. Ngày hết hạn: 31/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Pháp lệnh