đến

 

Quy định xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/04/2017. Ngày hết hạn: 25/06/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/04/2017. Ngày hết hạn: 21/06/2017
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/04/2017. Ngày hết hạn: 13/06/2017
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2017. Ngày hết hạn: 12/06/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/04/2017. Ngày hết hạn: 10/06/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/04/2017. Ngày hết hạn: 10/06/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư