Hết hạn lấy ý kiến
Tóm tắt
Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

 

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …..  năm …..

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin