Hết hạn lấy ý kiến
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề
Ngày hết hạn: 27/06/2023
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 38 bộ danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề gồm:

          1. Chăn nuôi - Thú y trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 1a;

          2. Chăn nuôi - Thú y trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 1b;

          3. Công nghệ hoá nhựa trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 2a;

          4. Công nghệ hoá nhựa trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 2b;

          5. Đồ họa trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 3a;

          6. Đồ họa trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 3b;

          7. Khoan khai thác mỏ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 4a;

          8. Khoan khai thác mỏ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 4b;

          9. Kỹ thuật máy nông nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 5a;

          10. Kỹ thuật máy nông nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 5b;

          11. Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 6a;

          12. Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 6b;

          13. Nuôi trồng thuỷ sản trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 7a

          14. Nuôi trồng thuỷ sản trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 7b;

          15. Quản lý và kinh doanh nông nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 8a;

          16. Quản lý và kinh doanh nông nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 8b;

          17. Sản xuất gạch Granit trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 9a;

          18. Sản xuất gạch Granit trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 9b;

          19. Sản xuất sản phẩm giặt tẩy trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 10a;

          20. Sản xuất sản phẩm giặt tẩy trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 10b;

          21. Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 11a;

          22. Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 11b;

          23. Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 12a;

          24. Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 12b;

          25. Thiết kế công nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 13a;

          26. Thiết kế công nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 13b;

          27. Tin học ứng dụng  trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 14a;

          28. Tin học ứng dụng  trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 14b;

          29. Vận hành thiết bị mỏ hầm lò trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 15a;

          30. Vận hành thiết bị mỏ hầm lò trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 15b;

          31. Xử lý chất thải công nghiệp và y tế trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 16a;

          32. Xử lý chất thải công nghiệp và y tế trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 16b;

          33. Xử lý chất thải trong sản xuất cao su trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 17a;

          34. Xử lý chất thải trong sản xuất cao su trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 17b;

          35. Xử lý chất thải trong sản xuất thép trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 18a;

          36. Xử lý chất thải trong sản xuất thép trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 18b;

          37. Xử lý rác thải trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 19a;

          38. Xử lý rác thải trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 19b.

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày         tháng        năm 2023.

          Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề quy định tại Điều 1 Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin