Đang lấy ý kiến của Bộ
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/04/2021. Ngày hết hạn: 16/06/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản: Khác
Tóm tắt
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Lần dự thảo:

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây được viết là Nghị quyết số 125/NQ-CP); căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số     /BTP-PLDSKT ngày     tháng     năm 2021; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tổng kết thi hành Luật bảo hiểm xã hội; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); (3) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); bản chụp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan;(4) Đề cương dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)).

 

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin