Đang lấy ý kiến của Bộ
Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2021. Ngày hết hạn: 12/05/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Tóm tắt
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án) với những nội dung sau đây:
Lần dự thảo:

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027

 
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án) với những nội dung sau đây:

I. Quan điểm

1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được xác định rõ trong Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư, tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý và người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề.

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các luật, các quy định về giáo dục nghề nghiệp mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung; bảo đảm nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở, từng địa phương; chú trọng đến những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của các nhóm đối tượng được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

4. Đổi mới mạnh mẽ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học; xây dựng nền tảng vững chắc, bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục; nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao, phù hợp với thực tiễn.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có bước tiến mới, thiết thực, bền vững, đi vào chiều sâu; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý và người lao động; bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của các nhóm đối tượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm trang bị kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập, việc làm, trách nhiệm nghề nghiệp cho từng nhóm đối tượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động), phấn đấu đạt được kết quả:

a) Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024

- Xây dựng bộ chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, nhà giáo, người học theo từng trình độ đào tạo). Định kỳ ít nhất 02 năm/01 lần, tổ chức cập nhật, bổ sung chính sách, quy định pháp luật mới ban hành trong các bộ chương trình, giáo trình, tài liệu này.

- Xây dựng bộ chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, tuyên truyền viên, báo cáo viên để trở thành đội ngũ nòng cốt hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng thư viện điện tử, tủ sách điện tử và các sản phẩm có nội dung số hóa (bài giảng điện tử, các loại tài liệu, sách tham khảo), các phần mềm chuyên dụng và các diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để kết nối, chia sẻ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học, nhà giáo và phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng và phát triển Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ngành lao động nói chung và lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói riêng để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành tư pháp.

- Xây dựng ứng dụng, phần mềm phổ biến giáo dục pháp luật trên điện thoại thông minh; tận dụng ưu thế của mạng xã hội, thiết lập các kênh thông tin đa phương tiện như Youtube, Facebook, Twitter.. nhằm gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng ưu tiên của đề án được hỗ trợ mua sắm bổ sung thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.(có danh sách phân loại đối tượng ưu tiên kèm theo)

- 50% học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, viên  chức, người lao động trong các trường trung cấp, trường cao đẳng được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình của Đề án.

- 70% nhà giáo, người học ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các đối tượng đào tạo đặc thù được phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình của Đề án phù hợp với điều kiện, đối tượng theo quy định của pháp luật.

b) Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027

- Hình thành được cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để học sinh, sinh viên, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng được học tập kinh nghiệm thực tế, có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- 100% học sinh, sinh viên, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động trong các trường trung cấp, trường cao đẳng được trang bị kiến thức pháp luật cơ bản về giáo dục nghề nghiệp, đồng thời có khả năng tự tìm hiểu, tự nghiên cứu kiến thức pháp luật phục vụ học tập, công việc, đời sống, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của người học.

- 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và giáo viên, giảng viên dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, kiến thức pháp luật, được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cần thiết để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ.

- 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền phổ biến, thông tin rộng rãi về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp, liên quan đến nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong cơ sở mình.

- 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa theo quy định. Trong đó, ưu tiên kết hợp giáo dục chính khóa với hoạt động ngoại khóa, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật một cách phù hợp trong hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, trong môn học pháp luật và một số môn học khác bảo đảm tính thống nhất, logic trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- 100% người học thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.

III. Phạm vi và đối tượng của Đề án

1. Phạm vi

Đề án được triển khai tại tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Trong đó, ưu tiên chỉ đạo và các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho các vùng, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

2. Đối tượng

a) Người học các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác tại cáccơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật tại các trường trung cấp, trường cao đẳng.

c) Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật các bộ chương trình, giáo trình, tài liệu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng nhóm đối tượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

đ) Hỗ trợ bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

g) Khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Nhóm giải pháp về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tiếp tục rà soát, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, quy định về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Đưa nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật vào kế hoạch năm học, khóa học hàng năm của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xác định việc hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Tăng cường số lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, chú trọng lựa chọn, phân công đội ngũ có trình độ, có hiểu biết về pháp luật làm công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hướng tới gắn hoặc giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục nghề nghiệp cho các tổ chức, đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Thường xuyên, định kỳ tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Định kỳ tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Nhóm giải pháp về xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy môn học Pháp luật áp dụng đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

b) Xây dựng, biên soạn các bộ chương trình, tài liệu về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng nhóm đối tượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể:

- Bộ chương trình, tài liệu cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tập chung chủ yếu vào các nội dung về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người học; các quy định về tuyển sinh, đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các quy định liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo của người học; chính sách hỗ trợ, ưu tiên của Đảng, Nhà nước đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp và chính sách về việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp.

- Bộ chương trình, tài liệu cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tập chung chủ yếu vào các nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Bộ chương trình, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ Đối với nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được phân công làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tập trung chủ yếu vào các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp với các các luật, quy định về giáo dục nghề nghiệp mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung.

+ Đối với đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tập chung chủ yếu vào các nội dung về các luật, quy định, hướng dẫn hiện hành về giáo dục nghề nghiệp; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp và các chính sách hỗ trơ, ưu tiên trong giáo dục nghề nghiệp.

c) Định kỳ, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin và các quy định mới về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quy định mới về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào bộ chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp.

2.4. Nhóm giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2.4.1. Về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giải pháp đột phá để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

c) Kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật; Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Việc làm, Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, chính sách, chế độ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý, viên chức, nhà giáo, người học, người lao động, phụ huynh người học; các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của người học.

d) Chính sách, quy định về hỗ trợ, ưu tiên của Nhà nước đối với người học các trình độ, các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong giáo dục nghề nghiệp; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và việc làm sau khi tốt nghiệp.

đ) Các quy định pháp luật khác liên quan đến đời sống, học tập, vị trí việc làm, trách nhiệm nghề nghiệp của từng nhóm đối tượng (quy định về pháp luật lao động, quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống bạo lực học đường; pháp luật về công nghệ thông tin, an ninh thông tin và an toàn mạng...).

e) Mô hình, kinh nghiệm, những tấm gương tiêu biểu về phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

g) Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm.

h) Tình hình, kết quả, định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.4.2. Về hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tạo bước đột phá trong các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Cụ thể:

a) Đổi mới nội dung, phương thức, hình thức dạy và học môn học Pháp luật đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trong đó, khuyến khích, ưu tiên việc ứng dụng công nghệ, phần mềm vào công tác dạy và học môn học Pháp luật; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

b) Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế, các hoạt động ngoài giờ lên lớp làm đa dạng, phong phú môi trường nghiên cứu, học tập cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho học sinh, sinh viên; báo cáo viên pháp luật giỏi; tổ chức cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến việc học tập, giảng dạy, công việc của các nhóm đối tượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Thành lập bộ phận hoặc giao nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người học, cán bộ, nhà giáo, phụ huynh người học về chính sách, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

đ) Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành lao động.

e) Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân, đơn vị, tổ chức có sáng kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Lựa chọn, nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để công bố nhân rộng trong phạm vi toàn quốc.

g) Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên của tổ chức mình theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2.5. Hỗ trợ bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Bổ sung phòng làm việc cho cán bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bố trí các phòng thực hành, thực tập, giả định thực tế phục vụ việc dạy và học môn học pháp luật tại trường trung cấp, trường cao đẳng.

b) Hỗ trợ mua sắm bổ sung thiết bị, dụng cụ giảng dạy môn học pháp luật trong trường trung cấp, trường cao đẳng và hỗ trợ mua sắm các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở dữ liệu pháp luật khác theo quy định.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...) vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, hỏi đáp pháp luật trực tuyến về lĩnh vực nghề nghiệp giáo dục nghề nghiệp; Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạp chí điện tử chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.

đ) Xây dựng thư viện điện tử, tủ sách điện tử (bài giảng điện tử, các loại tài liệu, sách tham khảo), các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, nhân viên người lao động, người học và phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

e) Triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học pháp luật; số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kho dữ liệu điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai giảng dạy môn học pháp luật trực tuyến, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

g) Thiết lập hệ thống, các kênh thông tin liên lạc, diễn đàn, hội thảo trực tuyến về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.7. Huy động nguồn lực xã hội hóa

a) Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Đề án có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan biên soạn các chương trình, giáo trình, tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên các báo in, báo điện tử, trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt nam.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn việc hợp tác quốc tế về phổ biến, giáo dục pháp luật; có giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam; tổ chức khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở trong và ngoài nước.

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp đình kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tư pháp

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm cả tài liệu in và tài liệu điện tử).

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo định kỳ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo đảm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

b) Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư, hỗ trợ đối với các hoạt động của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đề xuất kịp thời các giải pháp bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các nội dung của Đề án.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo định kỳ.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ động, chỉ đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

b) Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

c) Căn cứ vào nội dung của Đề án, chủ động triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối các hoạt động và kinh phí thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương.

d) Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Đề án tại địa phương.

đ) Huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật,…theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

e) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan bố trí và tổ chức tốt nội dung trên kênh truyền hình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, kinh phí và hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo định kỳ.

9. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động tại cơ sở mình.

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định trong Đề án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Khuyến khích tập thể, cá nhân thuộc cơ sở mình tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.

d) Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp để tổng hợp.           

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin