Đang lấy ý kiến của Bộ
Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/11/2020. Ngày hết hạn: 03/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

 Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em

 

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6  năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, bao gồm:

a) Bộ chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bộ chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em theo Phụ lục 03 và Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành liên quan:

a) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế;

b) Xây dựng và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em;

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê cho Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em có trách nhiệm thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) để tổng hợp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2021.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) để kịp thời có hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin