Đang lấy ý kiến của Bộ
Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/06/2020. Ngày hết hạn: 25/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 

 Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày........tháng.......năm 2020 và thay thế Quyết định số 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề.

Điều 3. Các Ông (bà) Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin