Hết hạn lấy ý kiến
Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (tiêu chuẩn TCVNISO 45001:2018)
Ngày hết hạn: 02/06/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Loại văn bản: Khác
Tóm tắt
Hệ thống quản lý ATVSLĐ nhằm đưa ra khung quản lý các rủi ro và cơ hội về ATVSLĐ. Mục đích và kết quả dự kiến của hệ thống quản lý ATVSLĐ đó là ngăn ngừa thương tật,đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe; do đó điều quan trọng đối với tổ chức là loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro ATVSLĐ bằng hiệu lực của việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa.


Lần dự thảo:
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin