Hết hạn lấy ý kiến
Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 163, Khoản 3 Điều 165 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát, không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc và tại nơi làm việc được quy định tại các Điều khoản sau:

- Khoản 4 Điều 163; Điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2   Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012;

- Điều 1 của Thông tư này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này;

b) Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lao động chưa thành niên;

c) Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Thông tư này cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2018.

2. Bãi bỏ Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin