Hết hạn lấy ý kiến
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hết hạn: 15/12/2017
Lĩnh vực văn bản: Khác
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Lần dự thảo:
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin