Hết hạn lấy ý kiến
Thông tư Quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày hết hạn: 25/11/2022
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Thông tư này quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

----------------------------

     Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

     Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

     Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

     Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Thông tư này quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là nhà giáo giáo dục nghề nghiệp) giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

     Điều 2. Đối tượng áp dụng

     1. Thông tư này áp dụng đối với người học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là học viên); các học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo, nghiên cứu) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

     2. Thông tư này không áp dụng đối với các nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nhà giáo dạy môn văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các nhà giáo không phải là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đang giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng ở các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

     Điều 3. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

 1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Đối tượng; mục tiêu; thời gian bồi dưỡng, cấu trúc chương trình và danh mục các chuyên đề; chương trình chi tiết các chuyên đề và hướng dẫn thực hiện chương trình (Chương trình cụ thể  tại Phụ lục kèm theo).
 2. Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng hằng năm, cơ sở đào tạo, nghiên cứu tổ chức các khóa bồi dưỡng trên cơ sở chương trình được quy định tại khoản 1 Điều này. Học viên sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, được người đứng đầu cơ sở đào tạo, nghiên cứu ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

     Điều 4. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 1. Hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
 2. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

     Điều 5. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

     Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp, việc in phôi, sử dụng phôi chứng chỉ, việc cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ của các cơ sở bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trên địa bàn.

     Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng

 1. Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được ban hành kèm theo Điều 3 của Thông tư này, người đứng đầu cơ sở đào tạo, nghiên cứu tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành hoặc lựa chọn ban hành tài liệu bồi dưỡng để giảng dạy cho cơ sở và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, nghiên cứu để học viên lựa chọn.
 2. Căn cứ chương trình và tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đã ban hành, cơ sở đào tạo, nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng, đánh giá, công nhận kết quả và cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định hiện hành.
 3. Đảm bảo đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu của chương trình bồi dưỡng.
 4. Lập hồ sơ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc in, quản lý, cấp, thu hồi, hủy bỏ phôi, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
 5. Công bố công khai việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở bồi dưỡng và cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) khi có yêu cầu. Nội dung thông tin công khai gồm các nội dung ghi trên chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phải đảm bảo chính xác so với sổ cấp chứng chỉ; phải được cập nhật và lưu giữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử của cơ sở bồi dưỡng đã cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm dễ quản lý, truy cập và tìm kiếm. Việc công khai thông tin về cấp chứng chỉ không áp dụng đối với đối tượng là học viên ngành Công an, Quân đội và một số trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 6. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước khi để xảy ra vi phạm trong hoạt động in, quản lý phôi; cấp và thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
 7. Định kỳ hằng năm tổng hợp và gửi báo cáo kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 15 tháng 01 của năm sau liền kề.

     Điều 7. Trách nhiệm của học viên

 1. Kê khai chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân khi đăng ký tham gia bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
 2. Quản lý chứng chỉ đã được cấp; không cho thuê, cho mượn chứng chỉ; không tẩy xóa chứng chỉ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra trường hợp sử dụng không hợp pháp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đã được cấp.
 3. Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

     Điều 8: Quy định chuyển tiếp

     Học viên đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các hạng giảng viên giáo dục nghề nghiệp, giáo viên giáo dục nghề nghiệp hoặc đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mà không phải tham gia chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư này.

      Điều 9. Hiệu lực thi hành

     1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng … năm 2022.

     2. Các quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khác với các quy định được ban hành kèm theo Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

     3. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp:

 1. Bãi bỏ Điều 3.
 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:

     “1. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ bồi dưỡng hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”.

 1. Sửa đổi Điều 6 như sau:

     “Điều 6. Đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy

 1. Có đội ngũ nhà giáo cơ hữu và thỉnh giảng tham gia giảng dạy đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đáp ứng tiêu chuẩn quy định trong chương trình bồi dưỡng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 2. Đội ngũ nhà giáo cơ hữu của cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải đủ để tham gia giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng được giao tổ chức thực hiện.”.

     Điều 10. Trách nhiệm thi hành

     Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có cơ sở đào tạo, nghiên cứu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Người đứng đầu các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin