Đang lấy ý kiến của Bộ
Quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/04/2022. Ngày hết hạn: 26/06/2022
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Thông tư quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về mục đích, yêu cầu, thẩm quyền tổ chức, đối tượng tham gia, khen thưởng, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và công tác tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm (sau đây gọi là Hội thi).

2. Thông tư này áp dụng đối với Hội thi các cấp; trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp); tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích Hội thi

a) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

b) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;

c) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

d) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Hội thi bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tránh phô trương hình thức, lãng phí;

b) Thu hút được đông đảo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia.

Điều 3. Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi

1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.

2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi

a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kì hằng năm;

b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức định kì ba năm một lần;

c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần.

Điều 4. Đối tượng tham gia Hội thi các cấp

1. Đối tượng tham gia Hội thi cấp cơ sở là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm được đăng kí với Ban tổ chức Hội thi.

2. Đối tượng tham gia Hội thi cấp tỉnh là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở (hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi) và được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng kí tham dự hội thi cấp tỉnh;

3. Đối tượng tham gia Hội thi toàn quốc là các tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp tỉnh (hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi) và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đăng kí tham dự Hội thi toàn quốc.

Điều 5. Thiết bị tham gia Hội thi

1. Thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi là các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo.

2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi

a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

b) Thiết bị không vi phạm sở hữu trí tuệ;

c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Hội thi toàn quốc trước đây không tham gia Hội thi cấp tỉnh và Hội thi toàn quốc lần tiếp theo;

đ) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị dự thi phải được bố trí tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

Điều 6. Thẩm quyền công nhận và khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi

1. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở theo quy định.

2. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tặng bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; tặng bằng khen cho tập thể đạt giải và cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi cấp tỉnh theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tặng giấy khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích; quyết định công nhận cho tác giả, nhóm tác giả có thiết bị tham gia dự thị, quyết định tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi cấp tỉnh theo quy định.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tặng bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; quyết định tặng bằng khen tập thể đạt giải và cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi toàn quốc theo quy định.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định tặng giấy khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích; quyết định công nhận cho tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi; quyết định tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi toàn quốc theo quy định.

Chương II

TỔ CHỨC HỘI THI

Điều 7. Ban tổ chức Hội thi

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi theo quy định tại khoản 2 Điều 3 ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi ở cấp tương ứng.

2. Ban tổ chức Hội thi gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ban tổ chức thành lập các tiểu ban phục vụ Hội thi như: Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tiểu ban Thư kí tổng hợp, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Thi đua khen thưởng và các Tiểu ban khác (nếu có). Chức năng, nhiệm vụ và thành phần tiểu ban do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định trên cơ sở quy mô Hội thi.

3. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Hội thi:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thi;

b) Ban hành Quy định tổ chức Hội thi;

c) Thành lập Hội đồng giám khảo và các Tiểu ban phục vụ Hội thi;

d) Xây dựng phiếu đánh giá, tiêu chí đánh giá và thang điểm chấm thiết bị dự thi;

đ) Tổng hợp thiết bị tham gia dự thi, sắp xếp và phân loại thiết bị theo từng tiểu ban;

e) Huy động các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp cho tổ chức Hội thi;

g) Tổ chức Hội thi và các hoạt động khác (nếu có) theo đúng kế hoạch và đảm bảo các quy định;

h) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định khen thuởng tại Hội thi;

i) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tập thể tham gia Hội thi;

k) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

4. Nhiệm vụ của Trưởng ban tổ chức Hội thi

a) Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi;

b) Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo và các bộ phận giúp việc khác;

c) Quyết định tiêu chí đánh giá, thang điểm chấm và phương pháp đánh giá cho các thiết bị tham gia dự thi, khung điểm đạt giải tại Hội thi.

5. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi

a) Giúp Trưởng ban tổ chức Hội thi theo nhiệm vụ được phân công;

b) Thay Trưởng ban tổ chức Hội thi giải quyết các công việc khi được Trưởng Ban tổ chức Hội thi phân công.

Điều 8. Hội đồng giám khảo

1. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng giám khảo

a) Hội đồng giám khảo gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ thư ký và các thành viên giám khảo. Thành viên Hội đồng giám khảo là các chuyên gia, nhà giáo có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành, nghề tham gia chấm thi và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực ngành, nghề đó;

b) Thành viên Hội đồng giám khảo được cơ cấu thành các Tiểu ban giám khảo, căn cứ vào điều kiện thực tế, quy mô của Hội thi, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đề xuất danh sách thành viên Tiểu ban giám khảo theo từng ngành, nghề hoặc nhóm ngành, nghề. Tiểu ban giám khảo có 03 (ba) hoặc 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) giám khảo là Trưởng tiểu ban.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo

Hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá khách quan, chính xác các nội dung thiết bị tham gia Hội thi.

3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám khảo

a) Chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá thiết bị dự thi, kết quả thi và những vấn đề có liên quan;

b) Đề nghị Trưởng ban tổ chức Hội thi quyết định việc điều chuyển, bổ sung giám khảo ở các Tiểu ban giám khảo trong trường hợp cần thiết;

c) Báo cáo công tác đánh giá thiết bị dự thi cho Trưởng ban tổ chức Hội thi.

4. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giám khảo theo nhiệm vụ được phân công;

b) Thay Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải quyết các công việc khi được Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công.

5. Nhiệm vụ của Trưởng Tiểu ban giám khảo:

a) Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá các thiết bị tham gia dự thi của Tiểu ban;

b) Đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng giám khảo điều chỉnh những vấn đề về chuyên môn trong quá trình đánh giá thiết bị dự thi và giải quyết các vấn đề có liên quan;

c) Thực hiện nhiệm vụ của giám khảo.

6. Nhiệm vụ của giám khảo:

a) Nghiên cứu hồ sơ thiết bị tham gia dự thi;

b) Thực hiện việc đánh giá các thiết bị tham gia dự thi theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, chính xác;

c) Độc lập trong việc đánh giá, cho điểm và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình.

7. Nhiệm vụ của Tổ thư ký

a) Nhận hồ sơ thiết bị tham gia Hội thi; phiếu đánh giá thiết bị từ Ban tổ chức Hội thi và bàn giao cho từng Tiểu ban giám khảo;

b) Nhận kết quả đánh giá thiết bị tham gia dự thi từ Trưởng tiểu ban giám khảo, tổng hợp kết quả đánh giá và bàn giao cho Ban tổ chức Hội thi;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công.

Điều 9. Thông báo kế hoạch và đăng ký tham gia Hội thi

1. Ban tổ chức Hội thi thông báo kế hoạch tổ chức, Quy định tổ chức Hội thi cho đoàn tham gia Hội thi trước ngày tổ chức Hội thi ít nhất 30 ngày đối với Hội thi cấp cơ sở; 60 ngày đối với Hội thi cấp tỉnh; 90 ngày đối với Hội thi toàn quốc.

2. Các đoàn tham gia Hội thi đăng ký tham gia với Ban tổ chức Hội thi theo Quy định tổ chức Hội thi.

3. Thiết bị tham gia dự thi dưới hai hình thức thiết bị là phần cứng và thiết bị là phần mềm.

4. Mỗi thiết bị tham gia dự thi phải có hồ sơ thiết bị kèm theo, hồ sơ thiết bị đảm bảo các thông tin sau:

a) Tên thiết bị;

b) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

c) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

d) Đơn vị:

đ) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

e) Phạm vi áp dụng;

g) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

h) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

Điều 10. Đánh giá thiết bị tham gia dự thi

1. Thiết bị tham gia dự thi được đánh giá và chấm điểm theo thang điểm 100 (một trăm)

2. Trình tự đánh giá thiết bị tham gia dự thi

a) Tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày tóm tắt về thiết bị tham gia dự thi;

b) Các thành viên Tiểu ban giám khảo đặt câu hỏi cho tác giả, nhóm tác giả;

c) Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả trả lời câu hỏi của từng thành viên giám khảo;

d) Các thành viên Tiểu ban giám khảo nhận xét, đánh giá thiết bị tham gia dự thi;

đ) Các thành viên Tiểu ban giám khảo chấm điểm độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín, nộp cho Trưởng Tiểu ban giám khảo niêm phong;

e) Trưởng Tiểu ban giám khảo nộp phiếu đánh giá đã được niêm phong cho Tổ thư ký Hội đồng giám khảo.

3. Tổng hợp kết quả thi

a) Giám khảo chấm điểm (lấy số nguyên) cho từng nội dung chi tiết, của từng tiêu chí đánh giá;

b) Điểm của mỗi giám khảo chấm cho thiết bị là tổng số điểm chấm cho tất cả các nội dung chi tiết theo từng tiêu chí đánh giá;

c) Điểm của thiết bị dự thi là trung bình cộng điểm số của các giám khảo chấm cho thiết bị và được lấy đến 02 (hai) chữ số thập phân (không làm tròn);

d) Trong một Tiểu ban, nếu điểm của giám khảo nào chênh lệch vượt trên hoặc dưới 10 (mười) điểm so với điểm trung bình của tất cả các giám khảo trong Tiểu ban thì điểm chấm của giám khảo đó không được tổng hợp vào để tính điểm cho thiết bị. Trong trường hợp này điểm của thiết bị dự thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo còn lại trong Tiểu ban giám khảo. Trưởng Tiểu ban giám khảo có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng giám khảo các trường hợp trên.

Điều 11. Các hoạt động của Hội thi

Tùy theo điều kiện thực tế của Hội thi các cấp có thể tổ chức các hoạt động như hội thảo chuyên đề về tự chế tạo thiết bị đào tạo; khai thác, sử dụng các thiết bị đào tạo và các nội dung khác liên quan đến thiết bị đào tạo; tổ chức trưng bày, triển lãm các thiết bị đào tạo tự làm và các thiết bị đào tạo của các công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị đào tạo; ký kết hợp tác sản xuất, cung cấp thiết bị đào tạo tự làm giữa các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều 12. Xếp giải và công bố kết quả Hội thi

1. Xếp giải cá nhân và tập thể

a) Đối với giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả: Việc xét giải được căn cứ vào điểm thi của các thiết bị và xét theo thứ tự từ cao xuống thấp theo các nhóm ngành, nghề hoặc cho tất cả các ngành, nghề tham gia dự thi. Việc xếp giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả thực hiện theo Quy định tổ chức Hội thi;

b) Đối với giải tập thể: Căn cứ số lượng giải và thứ tự ưu tiên theo số giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích đạt được của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để xét giải tập thể. Việc xếp giải tập thể được quy định cụ thể trong Quy định tổ chức Hội thi.

2. Công bố kết quả Hội thi

Kết quả xếp giải cá nhân, giải tập thể được công bố tại Lễ bế mạc Hội thi. Tác giả hoặc nhóm tác giả, tập thể đạt giải tại Hội thi được nhận bằng khen, giấy khen, phần thưởng tại Lễ bế mạc Hội thi.

Điều 13. Báo cáo kết quả Hội thi

1. Chậm nhất là 30 ngày làm việc sau khi kết thúc Hội thi, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi báo cáo kết quả Hội thi cấp cơ sở về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả Hội thi cấp tỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Báo cáo kết quả Hội thi gồm các nội dung: Số lượng thiết bị tham gia Hội thi theo các ngành, nghề; danh sách cá nhân, tập thể đạt giải tại Hội thi; đánh giá chung về công tác tổ chức Hội thi, các khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu có).

Điều 14. Sử dụng kết quả Hội thi

1. Kết quả Hội thi là minh chứng để đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với nhà giáo; khen thưởng, trao thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên theo quy định hiện hành.

2. Khuyến khích tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi; cơ quan quản lý các cấp tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ nguồn lực phát triển thiết bị đào tạo tự làm để nhân rộng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi

1. Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội thi.

2. Phối hợp với Ban tổ chức Hội thi các cấp tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.

3. Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt thiết bị tham gia dự thi;

4. Phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và giao thông chung cho Hội thi; bố trí nhân lực thường trực y tế tại địa điểm thi.

5. Hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn có thiết bị tham dự Hội thi.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thiết bị tham gia Hội thi

1. Tổ chức Hội thi các cấp và thực hiện các trách nhiệm theo thẩm quyền được quy định tại Điều 6 và các quy định khác được quy định tại Thông tư này;

2. Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội thi.

Điều 17. Kinh phí tổ chức Hội thi

Nguồn kinh phí, nội dung chi và mức chi tổ chức các hoạt động Hội thi các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm và các văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có).

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2022.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin