Tóm tắt
1. Thông tư này quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
2. Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng (sau đây gọi là các trường).
3. Thông tư này không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
Lần dự thảo:
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin