Hết hạn lấy ý kiến
Quy định về quản lý, cập nhật, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia giảm nghèo và trợ giúp xã hội
Ngày hết hạn: 01/01/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
1.Thông tư này quy định về quản lý, cập nhật, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia giảm nghèo và trợ giúp xã hội trên phạm vi toàn quốc.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, cập nhật, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia giảm nghèo và trợ giúp xã hội.
Lần dự thảo:
Không có thông tin
Không có thông tin