Tóm tắt
Thông tư này hướng dẫn chế độ quy định tại khoản 8 Điều 50 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy như sau:
1. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền trong trường hợp bị tai nạn, bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, bị thương, bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bị chết, bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
3. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chế độ quy định tại khoản 8 Điều 50 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền trong trường hợp bị tai nạn, bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, bị thương, bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bị chết, bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

3. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.

2. Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

3. Người có thẩm quyền điều động, huy động người trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.

4. Người có thẩm quyền điều động, huy động thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành (sau đây gọi là đơn vị quản lý trực tiếp).

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY VÀ PHỤC VỤ CHỮA CHÁY BỊ TAI NẠN, THƯƠNG, BỊ CHẾT

 

Điều 3. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị tai nạn, bị thương

1. Được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như sau:

a) Người có tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả;

b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Được hưởng các chế độ tai nạn như sau:

a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn, bị thương đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

b) Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc người không đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ như chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội (trừ các chế độ tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội) .

3. Người có đủ điều kiện xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (đối với trường hợp được xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2021); tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng (đối với trường hợp được xác nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi) được cơ quan có thẩm quyền xét hưởng chính sách thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.

Điều 4. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng chế độ như sau:

a) Trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động thì thân nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp một lần khi chết, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hộivà an toàn, vệ sinh lao động.

b) Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động thì thân nhân được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả một khoản tiền hỗ trợ bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động; được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động.

2. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả chế độ như sau:

a) Thân nhân được hỗ trợ một khoản tiền bằng mức trợ cấp một lần khi chết do bị tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hàng tháng.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được trợ cấp mai táng.

Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hàng tháng phải đảm bảo điều kiện về thân nhân như quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp mai táng được thực hiện như quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Người có đủ điều kiện xét công nhận là liệt sỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (đối với trường hợp được công nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2021), tại khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng (đối với trường hợp được công nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi) được cơ quan có thẩm quyền công nhận là liệt sỹ.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự thủ tục hưởng chế độ khi bị tai nạn, bị thương, bị chết

1. Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh tại khoản 1, chế độ tai nạn tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư này như sau:

a) Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ gồm: văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn; biên lai thanh toán viện phí, giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị tai nạn đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy khám bệnh đối với trường hợp không điều trị nội trú; lệnh huy động, điều động lực lượng, phương tiện và tài sản chữa cháy; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người bị tai nạn điều trị xong, ra viện, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo quy định tại điểm a khoản này; gửi hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy đăng ký hộ khẩu thường trú đối với trường hợp đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; thực hiện chi trả chế độ cho người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị tai nạn, bị thương.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển kinh phí chi trả chế độ cho đơn vị quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hưởng chế độ.

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị xét hưởng chính sách thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, xét công nhận là liệt sỹ quy định tại khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương III

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI DÂN PHÒNG, ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH KHI THAM GIA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY

VÀ CHỮA CHÁY

Điều 6. Trợ cấp đối với thành viên đội dân phòng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Thành viên đội dân phòng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng cho mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I do Chính phủ công bố tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy chia cho 26 ngày.

Điều 7. Tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được hưởng các chế độ do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả như sau:

1. Được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Tiền lương để tính trả trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương và quy định, quy chế của đơn vị quản lý trực tiếp.

2. Tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng cho mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành bị tai nạn, tổn hại sức khỏe trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

1. Được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như sau:

a) Người có tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả;

b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Được hưởng các chế độ tai nạn như sau:

a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ như chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động (trừ các chế độ tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội).

Điều 9. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị chết

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì thân nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp một lần khi chết, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả khoản tiền hỗ trợ, trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân; trợ cấp mai táng cho cơ quan, tổ chức thực hiện mai táng. Mức và điều kiện hưởng các khoản tiền hỗ trợ, trợ cấp như quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Điều 10. Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội

1. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

2. Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 4; trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần, trợ cấp mai táng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4; điểm a khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

Điều 11. Nguồn từ ngân sách Nhà nước

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết đủ điều kiện xem xét công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc được công nhận là liệt sỹ quy định tại khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

2. Ngân sách địa phương đảm bảo bố trí trong dự toán hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ gồm: chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 3; khoản tiền hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4; khoản 2 Điều 4 Thông tư này đối với trường hợp đơn vị quản lý trực tiếp không do Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Điều 12. Nguồn từ đơn vị quản lý trực tiếp

1. Đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ tại Thông tư này như sau:

a) Chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 8, chi phí khám chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

b) Chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 9 và khoản tiền hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

c) Trợ cấp, tiền lương, bồi dưỡng quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này.

2. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ quy định tại khoản 1 Điều này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp bố trí trong dự toán hàng năm của đơn vị. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ gồm: chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư này do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được điều động, huy động chưa tham gia bảo hiểm xã hội đăng ký hộ khẩu thường trú chi trả.

4. Đơn vị quản lý trực tiếp đối với người không thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2021. Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Thông tư này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Người có thẩm quyền điều động, huy động có trách nhiệm khai báo, điều tra, báo cáo thống kê tai nạn, xác nhận đối với trường hợp bị tai nạn, bị thương, bị chết; phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp và các cơ quan liên quan lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục thực hiện các chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư này.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập hồ sơ đề nghị xét hưởng các chế độ; đảm bảo nguồn kinh phí và thực hiện chi trả chế độ thuộc trách nhiệm của đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy; thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy bị tai nạn, bị thương, bị chết theo quy định tại Thông tư này.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đơn vị quản lý trực tiếp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan lập hồ sơ, quy trình, thủ tục hưởng các chế độ; thực hiện chi trả các chế độ thuộc trách nhiệm của Cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung, hướng dẫn kịp thời./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin