Đang lấy ý kiến của Bộ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/04/2021. Ngày hết hạn: 13/06/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 116 định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề gồm:

          1. Điêu khắc trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 1a;

          2. Điêu khắc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 1b;

          3. Nghệ thuật biểu diễn dân ca trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 2a;

          4. Nghệ thuật biểu diễn dân ca trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 2b;

          5. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 3a;

          6. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 3b;

          7. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 4a;

          8. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 4b;

          9. Quay phim trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 5a;

          10. Quay phim trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 5b;

          11. Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 6a;

          12. Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 6b;

          13. Mộc mỹ nghệ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 7

          14. Gia công và thiết kế sản phẩm mộc trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 8a;

          15. Gia công và thiết kế sản phẩm mộc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 8b;

          16. Dịch vụ pháp lý trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 9a;

          17. Dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 9b;

          18. Truyền thông và mạng máy tính trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 10a;

          19. Truyền thông và mạng máy tính trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 10b;

          20. Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 11;

          21. Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 12a;

          22. Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 12b;

          23. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 13a;

          24. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 13b;

          25. Lắp đặt cầu trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 14a;

          26. Lắp đặt cầu trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 14b;

          27. Kỹ thuật xây dựng mỏ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 15a;

          28. Kỹ thuật xây dựng mỏ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 15b;

          29. Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 16a;

          30. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 16b;

          31. Công nghệ kỹ thuật hoá học trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 17a;

          32. Công nghệ kỹ thuật hoá học trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 17b;

          33. Công nghệ hoá nhuộm trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 18a;

          34. Công nghệ hoá nhuộm trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 18b;

          35. Công nghệ đúc kim loại trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 19a;

          36. Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 19b;

          37. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 20a;

          38. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 20b;

          39. Sản xuất các chất vô cơ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 21a;

          40. Sản xuất các chất vô cơ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 21b;

          41. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 22a;

          42. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 22b;

          43. Sản xuất gạch Ceramic trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 23a;

          44. Sản xuất gạch Ceramic trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 23b;

          45. Sản xuất gốm xây dựng trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 24a;

          46. Sản xuất gốm xây dựng trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 24b;

          47. Vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 25a;

          48. Vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 25b;

          49. Công nghệ in trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 26a;

          50. Công nghệ in trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 26b;

          51. Khoan thăm dò địa chất trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 27a;

          52. Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 27b;

          53. Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 28a;

          54. Gia công và lắp dựng kết cấu thép trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 28b;

          55 Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 29a;

          56. Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 29b;

          57. Sửa chữa máy tàu thủy trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 30a;

          58. Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 30b;

          59. Vận hành máy nông nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 31;

          60. Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 32a;

          61. Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 32b;

          62. Điều khiển tàu cuốc trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 33a;

          63. Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 33b;

          64. Điện tàu thủy trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 34a;

          65. Điện tàu thủy trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 34b.

          66. Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 35a;

          67. Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 35b;

          68. Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 36a;

          69. Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 36b;

          70. Đo lường điện trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 37a;

          71. Đo lường điện trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 37b;

          72. Thí nghiệm điện trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 38a;

          73. Thí nghiệm điện trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 38b;

          74. Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 39a;

          75. Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 39b;

          76. Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 40a;

          77. Kỹ thuật tua bin trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 40b;

          78. Công nghệ chế biến chè trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 41a;

          79. Công nghệ chế biến chè trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 41b;

          80. Chế biến cà phê, ca cao trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 42a;

          81. Chế biến cà phê, ca cao trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 42b;

          82. Công nghệ may và thời trang trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 43a;

          83. Công nghệ may trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 43b;       

          84. Thiết kế thời trang trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 44a;

          85. Thiết kế thời trang trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 44b;

          86. Công nghệ da giày và sản xuất các sản phẩm từ da trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 45a;

          87. Công nghệ da giày trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 45b;

          88. Trồng trọt trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 46;

          89. Chăn nuôi trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 47a;

          90. Chăn nuôi trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 47b;

          91. Kỹ thuật cây cao su trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 48a;

          92. Kỹ thuật cây cao su trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 48b;

          93. Kỹ thuật dược trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 49a;

          94. Kỹ thuật dược trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 49b;

          95. Hộ sinh trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 50a;

          96. Hộ sinh trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 50b;

          97. Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 51a;

          98. Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 51b;

          99. Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 52a;

          100. Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 52b;

          101. Công tác xã hội trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 53a;

          102. Công tác xã hội trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 53b;

          103. Quản trị lữ hành trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 54a;

          104. Quản trị lữ hành trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 54b;

          105. Quản trị khách sạn trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 55a;

          106. Quản trị khách sạn trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 55b;

          107. Quản trị khu Resort trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 56a;

          108. Quản trị khu Resort trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 56b;

          109. Nghiệp vụ nhà hàng trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 57a;

          110. Quản trị nhà hàng trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 57b;

          111. Chăm sóc sắc đẹp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 58a;

          112. Chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 58b;

          113. Lái tàu đường sắt trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 59a;

          114. Lái tàu đường sắt trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 59b;

          115. Điều hành chạy tàu hỏa trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 60a;

          116. Điều hành chạy tàu hỏa trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 60b

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày         tháng        năm 2021.

          Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề quy định tại Điều 1 Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin