Hết hạn lấy ý kiến
Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội
Ngày hết hạn: 31/12/2020
Lĩnh vực văn bản: Khác
Loại văn bản: Khác
Tóm tắt
Ban hành Bộ chuẩn TĐDLĐT lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội (sau đây viết tắt là Bộ chuẩn TĐDLĐT) để tiến tới áp dụng Bộ chuẩn TĐDLĐT thống nhất trên tất cả các HTTT (HTTT), CSDL(CSDL) của Bộ và thống nhất trong toàn ngành; làm căn cứ để xây dựng thống nhất các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), dịch vụ công trực tuyến, HTTT, CSDL của Bộ, ngành đảm bảo yêu cầu kết nối, liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu với các HTTT, CSDL của các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện xây dựng Kiến trúc CPĐT của Bộ phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT tử Việt Nam.

Lần dự thảo:

Ban hành Bộ chuẩn TĐDLĐT lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội (sau đây viết tắt là Bộ chuẩn TĐDLĐT) để tiến tới áp dụng Bộ chuẩn TĐDLĐT thống nhất trên tất cả các HTTT (HTTT), CSDL(CSDL) của Bộ và thống nhất trong toàn ngành; làm căn cứ để xây dựng thống nhất các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), dịch vụ công trực tuyến, HTTT, CSDL của Bộ, ngành đảm bảo yêu cầu kết nối, liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu với các HTTT, CSDL của các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện xây dựng Kiến trúc CPĐT của Bộ phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT tử Việt Nam.

Bộ chuẩn TĐDLĐT giúp các đơn vị công nghệ thông tin sử dụng chuẩn TĐDLĐT trong việc xây dựng các HTTT và CSDL liên quan đến lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội.

Là cơ sở tham chiếu cho các Bộ, ngành, địa phương khi xây dựng HTTT, CSDL liên quan đến lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin