Hết hạn lấy ý kiến
Tóm tắt
Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy  và hỗ trợ phục hồi cho người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập”.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, thẩm định, ban hành đơn giá, dự toán và quyết toán kinh phí dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày       tháng …..  năm 2020.

2. Các công việc đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện như sau:

a) Đối với khối lượng công việc đã triển khai trước ngày …. tháng …..  năm 2020, tiếp tục thực hiện và quyết toán theo các quy định hiện hành.

b) Đối với khối lượng công việc chưa triển khai, thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc thực hiện Thông tư này.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để giải quyết./.

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin