Đang lấy ý kiến của Bộ
Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/08/2020. Ngày hết hạn: 02/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

2. Thông tư này áp dụng đối với học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Chương trình bồi dưỡng

1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp.

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng.

 

Chương II

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 3. Tiêu chuẩn về chương trình, tài liệu bồi dưỡng và cơ sở vật chất, thiết bị

1. Có chương trình, tài liệu bồi dưỡng được xây dựng, thẩm định và ban hành trên cơ sở chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 4. Tiêu chuẩn về đội ngũ giảng viên

1. Có đủ giảng viên để giảng dạy, trong đó số giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy phải có trình độ thạc sĩ trở lên, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc tương đương và có ít nhất 5 năm liên tục trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học trở lên.

3. Có tối thiểu 30% giảng viên cơ hữu trở lên có chuyên môn đào tạo về sư phạm hoặc giáo dục học hoặc quản lý giáo dục.

 

Chương III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

1. Tổng hợp danh sách các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Hằng năm, tổng hợp kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn và hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1. Hằng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.

2. Hướng dẫn các nhà giáo được cử đi bồi dưỡng xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả thực hiện.

3. Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo.

4. Cử và tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền tổ chức.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1. Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đảm bảo phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng; cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho từng đối tượng tham gia bồi dưỡng, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

3. Quyết định danh sách học viên nhập học; quản lý quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập và công nhận kết quả học tập của học viên.

4. Thu, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng; cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

5. Tổng hợp và gửi báo cáo kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 31/12 hằng năm.

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

Trong quá trình hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã được giao nhiệm vụ thí điểm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày…… tháng….... năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin