Hết hạn lấy ý kiến
Quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp
Ngày hết hạn: 16/02/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về việc tổ chức thi tay nghề hoặc thi kỹ năng nghề (sau đây gọi tắt là thi kỹ năng nghề) cấp cơ sở, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tuyển chọn, huấn luyện thí sinh, chuyên gia, các thành viên và tổ chức đoàn tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.
2. Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến việc tổ chức, tham gia thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tham gia đoàn tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.
Lần dự thảo:

 

THÔNG TƯ

Quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về tổ chức thi kỹ năng nghề các cấp, huấn luyện thí sinh và tổ chức đoàn tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về việc tổ chức thi tay nghề hoặc thi kỹ năng nghề (sau đây gọi tắt là thi kỹ năng nghề) cấp cơ sở, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tuyển chọn, huấn luyện thí sinh, chuyên gia, các thành viên và tổ chức đoàn tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

2. Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến việc tổ chức, tham gia thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tham gia đoàn tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

Điều 2. Mục đích tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia và tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế

1. Tôn vinh lực lượng lao động trẻ có kỹ năng nghề cao; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng, sáng tạo rộng khắp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, ngành và địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Tăng cường hợp tác, gắn kết giữa các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương), Hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong chuẩn hóa và phát triển kỹ năng nghề và giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy sự tham gia của các ngành công nghiệp trong các kỳ thi kỹ năng nghề, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

3. Tuyển chọn thí sinh có năng lực trong cả nước tham gia đội tuyển quốc gia và đội ngũ chuyên gia, thành viên huấn luyện, hỗ trợ thí sinh để huấn luyện chuẩn bị tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế (bao gồm: thi kỹ năng nghề ASEAN, thi kỹ năng nghề Châu Á và thi kỹ năng nghề thế giới).

4. Tổ chức huấn luyện thí sinh, các thành viên đoàn Việt Nam tham gia cùng thí sinh tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế hiệu quả theo quy định của Quy chế và Điều lệ tổ chức thi, của nước chủ nhà đăng cai tổ chức thi và các quy định liên quan của nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia và tổ chức đoàn tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế

1. Tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ sở, Bộ, ngành và địa phương, tránh lãng phí, hình thức.

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và các yếu tố kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn của các chuyên gia tham gia.

3. Khuyến khích sự tham gia, gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp nhằm tranh thủ khoa học, công nghệ mới, hiện đại, cơ sở vật chất, máy, thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và đội ngũ chuyên gia trong công tác tổ chức và tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề.

4. Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, y tế và vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức kỳ thi.

5. Đảm bảo các giá trị của kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế gồm tính đa dạng, xuất sắc, công bằng, đổi mới, sáng tạo, liêm chính, hợp tác và trong sáng trong chỉ đạo, tổ chức tham dự và điều hành kỳ thi.

4.Thực hiện chủ trương xã hội hóa, kết hợp nguồn ngân sách nhà nước với các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai các hoạt động tổ chức và tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề.

Điều 4. Thi kỹ năng nghề các cấp

1. Thi kỹ năng nghề cấp cơ sở do Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học tổ chức bảo đảm theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 và các quy định tại Chương II của Thông tư này.

2. Thi kỹ năng nghề quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức định kỳ hai năm một lần.

3. Thi kỹ năng nghề quốc tế, bao gồm:

a) Thi kỹ năng nghề ASEAN do các nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức hai năm một lần (thường vào các năm chẵn).

b) Thi kỹ năng nghề châu Á do tổ chức Kỹ năng nghề thế giới khu vực Châu Á (WorldSkills Asia) tổ chức hai năm một lần (thường tổ chức vào các năm chẵn).

c) Thi kỹ năng nghề thế giới do tổ chức Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills International) viết tắt là WSI tổ chức hai năm một lần (thường vào các năm lẻ).

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức thành lập các đoàn Việt Nam tham dự các kỳ thi tay nghề quốc tế theo quy định và tuân thủ Quy chế và Điều lệ của mỗi kỳ thi.

Điều 5. Điều kiện thí sinh dự thi kỹ năng nghề, thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia

1. Điều kiện thí sinh dự thi kỹ năng nghề.

a) Thí sinh dự thi kỹ năng nghề là công dân Việt Nam có kỹ năng nghề đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước chưa từng tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế các năm trước đó.

b) Đối với thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, độ tuổi của thí sinh do Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở quy định tùy theo mục đích tổ chức thi.

c) Đối với kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, độ tuổi của thí sinh do Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia quy định phù hợp với mục đích của kỳ thi, trong đó có tính đến lựa chọn thí sinh tham dự theo nghề tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế ngay sau kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

d) Các thí sinh dự thi các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia phải đăng ký bằng văn bản với Ban tổ chức kỳ thi được gửi thông qua Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội nghề nghiệp và Tập đoàn.

2. Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia để được huấn luyện tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế được lựa chọn trên cơ sở một trong các trường hợp sau:

a) Kết quả của các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN, châu Á trước đó.

b) Theo biên bản thỏa thuận, cam kết của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cam kết với doanh nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế khác.

Điều 6. Đăng ký dự thi và số lượng thí sinh dự thi

1. Việc đăng ký dự thi và số lượng thí sinh dự thi kỹ năng nghề cấp cơ sở do cơ quan thành lập ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở quyết định.

2. Việc đăng ký dự thi và số lượng thí sinh dự thi kỹ năng nghề quốc gia, tham dự thi kỹ năng nghề ASEAN, châu Á và thế giới do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quyết định.

Điều 7. Mức chi cho các hoạt động thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia và tham dự thi tay nghề quốc tế

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLTT-BLĐTBXH-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp, Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và các văn bản có liên quan để thực hiện chi trả cho cho các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia, tham dự thi tay nghề quốc tế và các hoạt động bên lề kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THI KỸ NĂNG NGHỀ CẤP CƠ SỞ

Điều 8. Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở

1. Cơ quan tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở thành lập Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở để giúp việc chuẩn bị, tổ chức, tổng kết thi kỹ năng nghề cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư này;

2. Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở có nhiệm vụ chính sau:

a) Thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở trong việc triển khai các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở;

b) Xây dựng quy chế thi kỹ năng nghề cấp cơ sở trình cơ quan tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở phê duyệt và gửi quy chế đã duyệt về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

c) Tổ chức các hoạt động thi kỹ năng nghề cấp cơ sở bảo đảm theo quy định tại Quy chế được duyệt và các quy định có liên quan;

d) Huy động các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp cho tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở;

đ) Thực hiện báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở tại tổ chức mình.

Điều 9. Các nghề, các kỹ năng tổ chức thi cấp cơ sở

1. Cơ quan tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở quyết định các nghề, các kỹ năng tổ chức thi cấp cơ sở.

2. Kế hoạch tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở phải được gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước ít nhất 02 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kỳ thi.

Điều 10. Quy chế thi kỹ năng nghề cấp cơ sở

1. Quy chế thi kỹ năng nghề cấp cơ sở phải bảo đảm hướng dẫn đầy đủ quy trình, cách thức và nguồn kinh phí cho chuẩn bị, tổ chức thi tay nghề cấp cơ sở tại từng kỳ, từng cơ quan, trong đó có các nội dung chính như sau:

- Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở (như: Tiểu ban biên soạn đề thi, Tiểu ban coi thi, chấm thi…).

- Đối tượng và điều kiện dự thi

- Nghề dự thi

- Hồ sơ thí sinh và đăng ký tham dự

- Đề thi, bài thi sử dụng trong kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở

- Chương trình, địa điểm, thời gian thi

- Hệ thống tính điểm và đánh giá bài thi

- Trách nhiệm của thí sinh

- Xếp giải

- Thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia (nếu có)

- Trách nhiệm của thí sinh, chuyên gia, Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề cơ sở

- Khen thưởng

- Hoạt động bên lề kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở (nếu có)

- Trách nhiệm về tài chính

2. Quy chế thi kỹ năng nghề cấp cơ sở được cơ quan tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở duyệt trước thời gian tổ chức kỳ thi và gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Điều 11. Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia

1. Tại từng kỳ tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành lập Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia để chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới liền kề.

2. Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia có số lượng là không quá 11 người, gồm: Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và các ủy viên.

Thành phần tham gia Ban tổ chức có đại diện do các Bộ, ngành, các cơ quan đơn vị liên quan cử tham gia theo đề nghị của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Trưởng Ban tổ chức là người đứng đầu Tổng cục giáo dục nghề nghiệp hoặc người được người đứng đầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định;  các thành viên khác là đại diện của Việt Nam theo Quy chế và Điều lệ tổ chức thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và Thế giới tại nước  tổ chức, đại diện kỹ thuật hoặc các đại diện liên quan khác do Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn và quyết định

3. Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia có nhiệm vụ chính sau:

a) Thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia trong việc triển khai các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia, tham dự thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới

b) Xây dựng quy chế tổ chức kỳ thi quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt;

c) Lập kế hoạch tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, huấn luyện đội tuyển quốc gia, tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề Asean, Châu Á, thế thới và trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt;

d) Lựa chọn các đơn vị đăng cai tổ chức thi quốc gia hoặc tổ chức huấn luyện thí sinh đội tuyển quốc gia tại từng nghề;

đ) Thành lập các Hội đồng thi quốc gia để giúp Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia tổ chức thi và huấn luyện đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới đối với những nghề được giao;

e) Hướng dẫn, tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức huấn luyện đội tuyển quốc gia; đề xuất việc lựa chọn chuyên gia, thí sinh, thành viên đoàn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, châu Á và thế giới để trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt;

g) Tổ chức Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới sau khi được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận;

h) Làm đầu mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước về hoạt động thi kỹ năng nghề, tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới;

i) Huy động các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp cho tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới;

k) Báo cáo Bộ LĐTBXH định kỳ và đột xuất việc tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo quy định.

Điều 12. Các nghề tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia

Các nghề tổ chức thi chính thức trong Kỳ thi kỹ năng nghề cấp quốc gia là các nghề do Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định dựa trên khả năng tài chính được cấp hoặc huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác, gồm các nghề được tổ chức tại kỳ thi tay  nghề ASEAN, Châu Á và thế giới cũng như các nghề xuất phát từ nhu cầu của xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Điều 13. Quy chế thi kỹ năng nghề quốc gia

1. Quy chế thi kỹ năng nghề quốc gia phải bảo đảm hướng dẫn đầy đủ quy trình, cách thức và nguồn kinh phí cho chuẩn bị, tổ chức thi tay nghề quốc gia, trong đó có các nội dung chính như sau:

- Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia

- Hội đồng thi kỹ năng nghề quốc gia và các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng thi kỹ năng nghề quốc gia

- Đơn vị đăng cai

- Đối tượng và điều kiện dự thi

- Nghề dự thi

- Hồ sơ thí sinh và đăng ký tham dự

- Quy trình biên soạn, phê chuẩn bài thi sử dụng trong Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia hoặc trong huấn luyện đội tuyển quốc gia.

- Hệ thống tính điểm và đánh giá bài thi

- Trách nhiệm của thí sinh, chuyên gia, Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề cơ sở

- Hoạt động bên lề kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia (nếu có)

- Quy trình, cách thức sát hạch thí sinh, thành viên tham gia đoàn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế

- Khen thưởng

- Trách nhiệm về tài chính

2. Quy chế thi kỹ năng nghề quốc gia được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp duyệt trước thời gian tổ chức kỳ thi và gửi về gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 14. Hoạt động chuẩn bị tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia

1. Các hội nghị:

a) Hội nghị về Tổ chức lần thứ nhất để Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia phổ biến cho các Bộ, ngành, địa phương có đăng ký thí sinh dự thi kỹ năng nghề quốc gia về kết quả của Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban tổ chức thi kỹ năng nghề ASEAN và công tác chuẩn bị thi kỹ năng nghề quốc gia, kế hoạch tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia, tham dự thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới.

b) Hội nghị về Kỹ thuật lần thứ nhất được tổ chức để các chuyên gia tiến hành biên soạn đề thi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 của Quy chế này cho các nghề sẽ tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia.

c) Hội nghị Tổ chức và Kỹ thuật lần thứ hai được tổ chức để Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức, các Hội đồng thi quốc gia, các đơn vị đăng cai, các Tiểu ban giúp việc của Hội đồng thi quốc gia và đại diện của các Đoàn dự tham dự thi tiến hành rà soát các công tác chuẩn bị và giải quyết những công việc phát sinh trước khi thi, thông báo việc thay đổi đề thi và thảo luận để thống nhất thông qua đề thi theo điểm b khoản 3 Điều 11 của Quy chế này.

d) Hội nghị Tổ chức và Kỹ thuật lần thứ ba được tổ chức để Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức, các Hội đồng thi quốc gia, Trưởng Tiểu ban giúp việc của Hội động thi tiến hành đánh giá công tác tổ chức thi của các Hội đồng thi, chuẩn y kết quả thi của thí sinh và đề xuất khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích.

e) Các hội nghị, cuộc họp khác theo yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi.

2. Thông tin:

a) Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, các Hội đồng thi quốc gia đảm bảo cho các Đoàn tham dự thi và các thành phần khác tham dự các hội nghị, cuộc họp có cơ hội để hiểu biết đầy đủ về việc tổ chức và tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia;

b) Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, các Hội đồng thi quốc gia cung cấp các thông tin về thi kỹ năng nghề quốc gia cho các cơ quan thông tin đại chúng;

Điều 15. Đề thi, bài thi

Đề thi, bài thi sử dụng trong Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia hoặc trong huấn luyện đội tuyển quốc gia là do Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia tổ chức biên soạn và trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Điều 16. Địa điểm tổ chức thi tay nghề quốc gia

Căn cứ vào quy mô tổ chức và theo số nghề, số lượng thí sinh tham dự và kinh phí được cấp, Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia đề xuất, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt địa điểm tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia bảo đảm tổ chức của từng kỳ thi chất lượng và hiệu quả.

Điều 17. Kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia

1. Kế hoạch tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia do Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia xây dựng, căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á, thế giới và trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

2. Kế hoạch tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia sau khi được duyệt được thông báo tới Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội nghề nghiệp và Doanh nghiệp để các tổ chức này xây dựng kế hoạch tổ chức thi kỹ năng nghề, lựa chọn thí sinh cấp cơ sở (nếu có) và gửi thông báo tới Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia….

Điều 18. Khai mạc, bế mạc kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia

1. Khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia do Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia tổ chức hoặc giao Hội đồng thi kỹ năng nghề quốc gia tổ chức theo Kế hoạch tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, kinh phí được duyệt.  

2. Bế mạc kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia do Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC TẾ

Điều 19. Nguyên tắc, yêu cầu huấn luyện thí sinh, thành viên tham gia Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế

1. Tổ chức huấn luyện thí sinh và thành viên tham gia Đoàn Việt Nam đảm bảo triển khai theo kế hoạch chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các nghề tổ chức huấn luyện được Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia quyết định trên cơ sở kinh phí Nhà nước cấp hoặc các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo danh mục các nghề tổ chức thi tại kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới.

3. Việc lựa chọn thí sinh tham gia huấn luyện, chuyên gia huấn luyện thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia và được Trưởng Ban quyết định trên cơ sở kết qủa tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia của năm kiền kề trước đó và phẩm chất năng lực của thí sinh hoặc kết quả sát hạch thí sinh được quy định tại Điều 21 của Thông tư này.

4. Thời gian luyện thi khoảng 03 đến 05 tháng đối với thí sinh tham dự thi kỹ năng nghề ASEAN và tối thiểu 05 tháng đối với thí sinh tham dự thi kỹ năng nghề thế giới.

5. Trong thời gian huấn luyện, thí sinh và thành viên phải tuân thủ nghiêm túc kế hoạch thời gian và đề thi do Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia cung cấp.

6. Thí sinh và thành viên tham dự kỳ thi tham dự đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á, thế giới được tổ chức huấn luyện tho kế hoạch của Ban tổ chức và được tạo điều kiện, hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, đồng thời có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc kế hoạch huấn lện và các quy định liên quan khác của ban tổ chức.

7. Kết quả huấn luyện thí sinh và thành viên được Ban tổ chức nhận xét, đánh giá và đề xuất được tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á, thế giới phù hợp với Quy chế và Điều lệ của kỳ thi.

Điều 20. Kế hoạch và kinh phí tổ chức huấn luyện

1. Kế hoạch huấn luyện do Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia quy định.

2. Chi phí huấn luyện và chế độ cho các thí sinh, chuyên gia, Hội đồng thi quốc gia, Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia và chi phí khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề các cấp và các quy định hiện hành.

Điều 21. Đoàn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế

1. Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia tổ chức sát hạch thí sinh, thành viên tham gia đoàn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế theo Quy chế thi kỹ năng nghề quốc gia đã được duyệt.

2. Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia căn cứ vào kết quả huấn luyện thí sinh quy định tại Điều 17 của Thông tư này, các quy định tại Quy chế, Điều lệ tổ chức kỳ thi tay kỹ năng nghề quốc tế, kết quả sát hạch theo quy định tại khoản 1 của Điều này và các quy định liên quan khác đối với mỗi kỳ thi để đề xuất danh sách thí sinh, chuyên gia và thành viên đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế để trình Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.

3. Nội dung, mức chi cho đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á và thế giới thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề các cấp và các quy định hiện hành.

Chương V

BÁO CÁO, TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG

Điều 22. Tổng kết, báo cáo thi kỹ năng nghề cấp cơ sở

1. Trưởng Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở tổng kết công tác chuyên môn, công tác tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở và báo cáo về Cơ quan tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở.

2. Trong thời gian 10 ngày làm việc khi kết thúc kỳ thi, cơ quan tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về kết quả thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, đề xuất khen thưởng cho thí sinh đạt giải và chuyên gia có thí sinh đạt giải.

Điều 23. Tổng kết, báo cáo thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề quốc tế

1. Trưởng Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia tổng kết công tác chuyên môn, công tác tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề quốc tế tại từng kỳ để trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp căn cứ kết quả đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng nghề quốc tế để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về danh sách khen thưởng và tổ chức hội nghị tổng kết thi kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng nghề quốc tế và công tác khen thưởng theo quy định.

Điều 24. Chế độ cho thí sinh đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế

Thí sinh đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành đồng thời được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối với người đạt huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương.

2. Đối với người đạt huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt huy chương.

3. Đối với người đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt giải.”

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Giải quyết khiếu nại

1. Cơ quan thành lập Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại các hoạt động liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở do cơ quan này thành lập.

2. Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại trong quá trình tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia, của Tiểu ban thư ký, tổng hợp được quy định tại Thông tư này.

3. Những khiếu nại về công tác khen thưởng trong quá trình tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia liên quan đến Hội đồng thi quốc gia nào thì Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia đó xem xét giải quyết. Trường hợp khiếu nại không thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng thi quốc gia được quy định tại Thông tư này thì Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia xem xét giải quyết.

4. Mọi khiếu nại về tổ chức thi và kết quả thi phải được đưa ra trong thời gian tổ chức thi, muộn nhất là trước thời điểm kết thúc cuộc họp tổ chức lần thứ ba. Sau thời hạn trên, Hội đồng thi quốc gia, Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia sẽ không tiếp nhận và xem xét giải quyết thắc mắc về kết quả thi.

Điều 26. Trách nhiệm của Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia

1. Chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, huấn luyện, lựa chọn, sát hạch thí sinh, thành viên tham gia đoàn Việt Nam tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế theo quy định tại Thông tư này và các văn bản khác có liên quan, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. 

2. Đánh giá việc tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế và đề xuất, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, tham dự kỳ thi để gửi tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Điều 27. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

1. Thực hiện các trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Thông tư này

2. Hướng dẫn Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 8 của Thông thư này.

3. Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, kết quả tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 28. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội nghề nghiệp, Tập đoàn, doanh nghiệp trong việc tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia, tham gia đoàn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, Châu Á, thế giới

1. Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia thực hiện các quy định tại các Điều của Chương III, Chương IV và Chương V của Thông thư này.

2. Chủ động tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở theo quy định tại các Điều của Chương II của Thông thư này.

3. Thành lập đoàn tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề cấp quốc gia theo hướng dẫn của Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

4. Báo cáo định kỳ đột xuất kết quả tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở trình cơ quan chủ quản và gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày         tháng           năm 20….

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin