Tóm tắt
Ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Lần dự thảo:

 

THÔNG TƯ

Ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm,

thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 nghề:

Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho nghề Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho nghề Cắt gọt kim loại và nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo).

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2019.    

          Điều 3. Tổ chức thực hiện

          1. Các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các nghề nêu trên có trách nhiệm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn để đảm bảo tổ chức đào tạo chất lượng và hiệu quả.

          2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin