Hết hạn lấy ý kiến
Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày hết hạn: 03/12/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Thông tư quy định về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Lần dự thảo:

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

về an toàn, vệ sinh lao động

 

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 1.  Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Người sử dụng lao động có sử dụng người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn lao động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiêu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2020.

2. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin