Tóm tắt
Ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật, điện và điện tử.
Lần dự thảo:

 

THÔNG TƯ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật, điện và điện tử.

Điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật, điện và điện tử, bao gồm các nghề:

          1. Hàn;       

          2. Công nghệ cán, kéo kim loại;

          3. Cắt gọt kim loại;

          4. Luyện thép;

          5. Chế tạo thiết bị cơ khí;

          6. Rèn, dập;

          7. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy;

          8. Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ;

          9. Công nghệ ô tô;

          10. Vận hành máy thi công mặt đường;

          11. Vận hành máy xây dựng;

          12. Sửa chữa máy thi công xây dựng;

          13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh;

          14. Sửa chữa thiết bị may;

          15. Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

          16. Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh;

          17. Công nghệ sản xuất ván nhân tạo;

          18. Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su;

          19. Chế biến mủ cao su;

          20. Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò;

          21. Khảo sát địa hình;

          22. Thiết kế đồ họa;

          23. Quản trị cơ sở dữ liệu;

          24. Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm);

          25. Tự động hóa công nghiệp;

          26. Cơ điện tử;

          27. Cơ điện nông thôn;

          28. Điện tử dân dụng

          29. Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế;

          (Phụ lục chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp của 29 nghề kèm theo).

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày …....tháng……năm 2019

          Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các nghề nêu trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin