Tóm tắt
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến.
Lần dự thảo:

 

THÔNG TƯ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến, bao gồm các nghề:

1. Điện dân dụng;

2. Lắp đặt thiết bị điện;

          3. Lắp đặt điện công trình;      

          4. Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên;

          5. Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên;

          6. Điện tử công nghiệp;

          7. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

          8. Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện;

          9. Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò;

          10. Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế;

          11. Lâm sinh;

          12. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt;

          13. Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ;

          14. Thú ý;

          15. Chăn nuôi gia súc, gia cầm;

          16. Chế biến thực phẩm;

          17. Đúc, dát đồng mỹ nghệ;

          18. Mộc xây dựng và trang trí nội thất;

          19. Kỹ thuật sơn mài và khảm trai;

          20. Thương mại điện tử;

          21. Điều khiển tàu biển;

          22. Điều khiển phương tiện thủy nội địa;

          23. Khai thác máy tàu thủy;

          24. Cấp thoát nước;

          25. Xử lý nước thải công nghiệp;

          26. Xây dựng cầu, đường bộ;

          27. Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ;

          28. Xây dựng công trình thủy;

          29. Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

(Phụ lục chi tiết định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp của 29 nghề kèm theo).

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày…..tháng……năm 2019.

          Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các nghề nêu trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin