Đang lấy ý kiến của Bộ
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/07/2019. Ngày hết hạn: 08/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật, điện và điện tử.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật, bao gồm các nghề:

          1. Hàn;       

          2. Công nghệ cán, kéo kim loại;

          3. Cắt gọt kim loại;

          4. Luyện thép;

          5. Chế tạo thiết bị cơ khí;

          6. Rèn, dập;

          7. Nguội chế tạo;

          8. Nguội sửa chữa máy công cụ;

          9. Công nghệ ô tô;

          10. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy;

          11. Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ;

          12. Vận hành máy thi công mặt đường;

          13. Vận hành cần, cầu trục;

          14. Vận hành máy xây dựng;

          15. Vận hành máy thi công nền;

          16. Sửa chữa máy thi công xây dựng;

          17. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh;

          18. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

          19. Sửa chữa thiết bị may;

          20. Thiết kế đồ họa;

          21. Quản trị cơ sở dữ liệu;

          22. Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm);

          23. Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su;

          24. Chế biến mủ cao su;

          25. Khảo sát địa hình;

          26. Cơ điện tử;

          27. Cơ điện nông thôn;

          28. Điện dân dụng;

          29. Điện tử dân dụng

(Chi tiết từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 29 kèm theo).

          Điều 2. Bãi bỏ các quy định về thiết bị dạy nghề, danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đã quy định trước đây cho các nghề được nêu tại Điều 1 (Chi tiết các văn bản được bãi bỏ, bãi bỏ một phần nội dung  được quy định tại Phụ lục 30 kèm theo).

          Điều 3.  Thông tư này có hiệu lực từ ngày…..tháng……năm 2019

          Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các nghề nêu trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin