Hết hạn lấy ý kiến
Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Thông tư này hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức, tham dự Diễn đàn trẻ em và trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em.
Lần dự thảo:

                                                                                                                                                                                                                                   THÔNG TƯ                                     

Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức, tham dự Diễn đàn trẻ em và trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

2. Phiên thảo luận là hoạt động để trẻ em tự trao đổi, thảo luận thống nhất nội dung ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, thông điệp của Diễn đàn trẻ em.

3. Phiên gặp mặt, đối thoại là hoạt động để trẻ em gặp mặt, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình và nghe ý kiến phản hồi từ đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan đến nội dung Diễn đàn trẻ em.

4. Người phụ trách trẻ em là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em.

5. Tình nguyện viên là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời hoặc cử tham gia hỗ trợ Diễn đàn trẻ em.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức Diễn đàn trẻ em

1. Cung cấp đầy đủ thông tin cho trẻ em với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp.

2. Trẻ em tự nguyện tham gia.

3. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến.

4. Bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em.

5. Trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em phải bảo đảm cơ cấu để đại diện cho vùng, miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Các hoạt động của Diễn đàn trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em.

7. Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

Điều 4. Xác định nội dung Diễn đàn trẻ em

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, những vấn đề mà trẻ em và cộng đồng xã hội quan tâm hoặc luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em đã và sắp ban hành để xác định nội dung Diễn đàn trẻ em cho phù hợp.

Điều 5. Thời gian, thời lượng tổ chức Diễn đàn trẻ em

1. Thời gian tổ chức Diễn đàn trẻ em phải phù hợp với nội dung, hoạt động Diễn đàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và cuộc sống của trẻ em tham gia Diễn đàn.

2. Thời lượng Diễn đàn trẻ em phải bảo đảm để trẻ em thảo luận và gặp mặt, đối thoại với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em, cụ thể như sau:

a) Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia tối thiểu 02 ngày;

b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã và Diễn đàn trẻ em khác tối thiểu 01 ngày.

Điều 6. Điều kiện cơ sở vật chất tổ chức Diễn đàn trẻ em

Điều kiện cơ sở vật chất tổ chức Diễn đàn trẻ em phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Địa điểm phải bảo đảm an toàn, thân thiện, bình đẳng với trẻ em.

2. Bàn ghế được sắp xếp linh hoạt để trẻ em tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, trò chơi, văn nghệ, đối thoại.

3. Có đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng, văn phòng phẩm.

4. Có bảng tiêu đề, băng rôn, phướn và một số sản phẩm truyền thông về Diễn đàn trẻ em và nội dung Diễn đàn.

5. Điều kiện ăn, nghỉ, vệ sinh, sơ cứu, vận chuyển cấp cứu, phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống cháy nổ và dịch bệnh phải được bảo đảm.   

Điều 7. Thành phần, số lượng tham gia Diễn đàn trẻ em   

1. Trẻ em tham gia Diễn đàn

a) Được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí được công khai từ địa phương, cơ sở hoặc được trẻ em bầu chọn từ Diễn đàn trẻ em các cấp.

b) Số lượng trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em các cấp: cấp quốc gia tối thiểu 100 trẻ em; cấp tỉnh tối thiểu 50 trẻ em; cấp huyện tối thiểu 40 trẻ em; cấp xã tối thiểu 30 trẻ em; Diễn đàn trẻ em khác tối thiểu 50 trẻ em.

2. Người phụ trách trẻ em

a) Phải có hiểu biết về quyền trẻ em, có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với trẻ em và cam kết bảo vệ trẻ em;

b) Mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ không quá 05 trẻ em.

3. Tình nguyện viên

a) Phải có kỹ năng làm việc với trẻ em; tự nguyện tham gia và cam kết bảo vệ trẻ em;

b) Số lượng tình nguyện viên không vượt quá một phần mười số lượng trẻ em tham gia Diễn đàn.

4. Khách mời tham dự Diễn đàn:

a) Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc người được ủy quyền tham gia đối thoại và các khách mời phù hợp khác;

b) Số lượng khách mời không vượt quá số lượng một phần ba số lượng trẻ em tham gia Diễn đàn.

5. Phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí tham gia Diễn đàn phải có hiểu biết về quyền trẻ em và bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tiêu chí đối với trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em

1. Đối với Diễn đàn trẻ em trong nước

a) Trẻ em tự nguyện đăng ký tham gia theo Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp theo Mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bảo đảm sức khỏe tham gia Diễn đàn (có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám sức khoẻ theo quy định);

d) Hiểu biết về Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em;

đ) Có một số kỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp;

e) Được lựa chọn từ cộng đồng, tập thể lớp, trường, cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ em; câu lạc bộ, đội, nhóm; Diễn đàn trẻ em các cấp trên cơ sở các tiêu chí và hình thức bầu chọn thông qua đề cử, biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

2. Đối với Diễn đàn trẻ em quốc tế

a) Bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đáp ứng các tiêu chí khác theo quy định của Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc tế.

Điều 9. Hoạt động trước Diễn đàn trẻ em

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em bao gồm: mục đích, yêu cầu; thời gian, địa điểm; thành phần tham gia; nội dung, chương trình; tổ chức thực hiện; kinh phí.

2. Đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em lần trước (nếu có).

3. Lựa chọn trẻ em tham gia Diễn đàn thực hiện theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này và các tiêu chí được Ban tổ chức Diễn đàn công khai.

4. Trang bị kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, nội dung Diễn đàn cho trẻ em, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên và các thành viên có liên quan tham gia Diễn đàn trẻ em.

5. Ban hành văn bản hướng dẫn; đề nghị cơ quan, tổ chức đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em.

6. Xây dựng các sản phẩm truyền thông.

7. Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Diễn đàn trẻ em theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 10. Hoạt động trong Diễn đàn trẻ em

1. Phiên thảo luận

a) Ban Tổ chức, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên cung cấp các thông tin, hướng dẫn, giải thích cho trẻ em những văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung của Diễn đàn trẻ em với ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu; phát hiện, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các trở ngại, khó khăn của trẻ em khi tham gia phiên thảo luận;

b) Chia nhóm trẻ em thảo luận theo các vấn đề, nội dung của Diễn đàn;

c) Trẻ em tham gia thảo luận, thống nhất ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, thông điệp và các vấn đề cần trao đổi trong phiên gặp mặt, đối thoại; hình thức trình bày kết quả thảo luận nhóm;

d) Chọn, cử trẻ em đại diện trình bày kết quả thảo luận, trao thông điệp, kiến nghị cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Phiên gặp mặt, đối thoại

a) Đại diện trẻ em trình bày kết quả thảo luận; đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc người được uỷ quyền tham gia đối thoại;

b) Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc người được uỷ quyền trả lời những câu hỏi, giải thích những ý kiến, kiến nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình;

c) Đại diện trẻ em trao thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn trẻ em để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp nhận, xem xét, trả lời, giải quyết những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình. 

3. Các hoạt động khác

Căn cứ thời gian, thời lượng và kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em, có thể tổ chức các hoạt động: họp báo, thăm quan, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác phù hợp.

Điều 11. Hoạt động sau Diễn đàn trẻ em

1. Cơ quan tổ chức Diễn đàn trẻ em gửi thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em đến Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thông tin, phản hồi và trả lời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em.

3. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi việc giải quyết và phản hồi thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em tại các Diễn đàn trẻ em.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan định kỳ 2 năm một lần tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia để lấy ý kiến của trẻ em về việc thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tổng hợp và chuyển các thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia đến Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức các Diễn đàn trẻ em; đình chỉ, chấm dứt hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, chấm dứt tổ chức Diễn đàn trẻ em nếu vi phạm pháp luật hoặc không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Định kỳ 1 năm một lần tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp.

2. Bố trí, vận động kinh phí để tổ chức Diễn đàn trẻ em và trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em cấp trên.

3. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình tiếp nhận, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em tại Diễn đàn.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc Diễn đàn trẻ em;

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan

1. Cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ khả năng, điều kiện thực tế để tổ chức Diễn đàn trẻ em theo quy định tại Thông tư này.

2. Phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp để tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp.

Điều 15. Kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em

Kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước; hỗ trợ của tổ chức, cá nhân; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2019.

2. Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để để xem xét, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin