Tóm tắt
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

1. Điểm b Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Đối với trình độ cao đẳng:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp. Người đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng phải học đồng thời các môn văn hóa trung học phổ thông và nội dung đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.”

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 5. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Đăng ký dự tuyển (viết tắt là ĐKDT)

a) Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngành, nghề học của trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình;

b) Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua các hình thức sau:

- Đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 01a kèm theo Thông tư này và nộp tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; hoặc tại trường nơi dự định theo học hoặc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương;

- Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có địa chỉ tại: http://dangkyxettuyen.gdnn.gov.vn  hoặc trên các trang thông tin điện tử của các trường;

- Cài đặt ứng dụng “Chọn nghề” trên điện thoại di động, sau đó thực hiện việc tìm hiểu ngành nghề đào tạo, trường đào tạo và đăng ký tuyển sinh trực tuyến (online) ngay trên điện thoại di động.

2. Hồ sơ ĐKDT, gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển sinh;

b) Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường.

3. Thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí tuyển sinh:

a) Các trường công bố phương thức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và lệ phí tuyển sinh;

b) Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT và phí tuyển sinh trực tiếp tại trường hoặc trực tuyến (online) hoặc qua đường bưu điện.”

3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 25 về quyền và trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

“3. Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; thống nhất quản lý, chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương, các trường trong công tác tuyển sinh.”

4. Tên của Điều 26 được sửa đổi như sau:

Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”

5. Bổ sung Điều 26a như sau:

“Điều 26a. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện phân luồng, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bên cạnh tuyển sinh vào đại học; giúp người học đăng ký vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp theo mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp để thực hiện chỉ tiêu phân luồng sau trung học vào giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ngày hội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp từ một đến hai đợt trong năm theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ các trường trong công tác tuyển sinh.”

6. Bổ sung Điều 26b như sau:

“Điều 26b. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; thông báo quy trình, thủ tục tiếp nhận, đăng ký tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp.

2. Phát hành phiếu đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn; tiếp nhận đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tổng hợp gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

3. Định kỳ báo cáo gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

4. Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những điểm mới, có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.”

7. Bổ sung Khoản 1a vào Điều 27 như sau:

“1a. Xây dựng quy chế tuyển sinh theo quy định tại Thông tư này; chủ động, phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương phát hành phiếu đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trên trang thông tin điện tử của trường.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin