Tóm tắt
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
Lần dự thảo:

Tải toàn bộ hồ sơ dự thảo Thông tư tại đây

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin