Hết hạn lấy ý kiến
Tóm tắt
Dự thảo 04 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 04 nghề, gồm: Kỹ thuật, chế biến món ăn; Hướng dẫn du lịch; Dịch vụ nhà hàng; Quản trị lữ hành
Lần dự thảo:

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sửa đổi, bổ sung 04 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 04 nghề, gồm: Kỹ thuật, chế biến món ăn; Hướng dẫn du lịch; Dịch vụ nhà hàng; Quản trị lữ hành.

Download tại đây

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin