Tóm tắt
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

CHƯƠNG I: LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 1. Bãi bỏ điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CHƯƠNG II: LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Điều 2. Sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

…….

CHƯƠNG III:LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 3. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp

1. Bãi bỏ Điều 16, Điều 18.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

……

Điều 4. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng

1. Bãi bỏ Điều 16, Điều 18.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

……

Điều 5. Bãi bỏ Điều 10 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp 

……

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

……

CHƯƠNG IV: LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

……

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

……

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:…….

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau:........

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:……

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:…....

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:……..

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:…….

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:…….

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:…….

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39 như sau:……

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 như sau:………

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, như sau

……...

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, như sau

          ...........

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ, như sau

………

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, như sau

……..

CHƯƠNG V: LĨNH VỰC VIỆC LÀM

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, như sau

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:…..
  2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:……
  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:……

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, như sau

………

CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

Các hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận mà chưa được giải quyết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin