Tóm tắt
Thông tư này quy định về việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

2.  Các cơ quan chức năng gồm:

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện;
  2. Cơ quan công an cấp xã, cấp huyện; cấp tỉnh;
  3. Liên đoàn lao động cấp huyện; Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  4.  Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về ngành, lĩnh vực có liên quan.
  5. Các cơ quan chức năng thuộc Bộ, ngành ở Trung ương
  6. Cơ quan, tổ chức khác có liên quan      

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thanh tra vào ban đêm: là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động vào giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Thanh tra ngoài giờ hành chính: là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động ngoài giờ làm việc của cơ quan nhà nước (không bao gồm thanh tra vào ban đêm).

Điều 4. Mục đích phối hợp

1. Đảm bảo hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra lao động.

2. Đảm bảo hành vi vi phạm pháp luật lao động phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

3. Phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

4. Đảm bảo thực thi pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ quyền của người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan; tuân thủ pháp luật thanh tra, pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan.

Việc phối hợp phải đảm các nguyên tắc hoạt động thanh tra; đúng thành phần, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

CHƯƠNG II: CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 6 . Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở trung ương với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương

1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người lao động thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp Trung ương tổ chức đoàn thanh tra, thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan ở Trung ương, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) trên địa bàn xảy ra vụ việc.

2. Cơ quan được thông báo có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc. Trường hợp một hoặc nhiều đơn vị có liên quan không cử được cán bộ tham gia thì vẫn tiến hành thanh tra để bảo đảm quyền lợi, tính mạng của người lao động.

3. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp Trung ương ban hành Quyết định thanh tra theo thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.

Điều 7. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan Trung ương và địa phương

1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người lao động mà không cần thiết phải thành lập đoàn thanh tra cấp Trung ương thì Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước về lao động cấp Trung ương phải thông báo kịp thời bằng văn bản, điện thoại, email, fax đến Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện việc thanh tra.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tiến hành các hoạt động phối hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 8. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương

1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động hoặc khi nhận được chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương thì bằng cách nhanh nhất, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh phải thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan được thông báo có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc. Trường hợp một hoặc nhiều đơn vị có liên quan không cử được cán bộ tham gia thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương vẫn tiến hành thanh tra để bảo đảm quyền lợi, tính mạng của người lao động.

3. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan thanh tra lao động cấp tỉnh ban hành Quyết định thanh tra theo thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.

Điều 9. Cơ chế phối hợp đối với vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan ở các cấp

Đối với các vụ việc có dấu hiệu xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh tiếp nhận có liên quan tới nhiều địa bàn thuộc tỉnh hoặc liên quan tới cơ quan trung ương thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương trước khi phối hợp giữa các cơ quan địa phương để tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin các vụ việc xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra tại địa phương.

3. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) để thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong phạm vi cả nước.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin các vụ việc xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) để thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn.

3. Báo cáo kết quả thanh tra ngay sau khi có kết luật thanh tra với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan chức năng có liên quan ở Trung ương

1. Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra khi có Quyết định thanh tra; thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và tính mạng của người lao động.

2. Cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc (nếu có) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp để kịp thời xử lý.

3. Giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc và cử người làm đầu mối phối hợp theo quy định tại Thông tư này đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở Trung ương.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương

1. Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra khi có Quyết định thanh tra; thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và tính mạng của người lao động.

2. Cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc (nếu có) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp để kịp thời xử lý.

3. Giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc và cử người làm đầu mối phối hợp theo quy định tại Thông tư này đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh tại địa phương.

Điều 14. Trình tự, thủ tục phối hợp

1. Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi có sơ sở cho rằng thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm hại đến quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng một trong các hình thức email, điện thoại, fax đến cơ quan và cán bộ làm đầu mối tại các sở, ngành có liên quan để xác nhận việc tham gia Đoàn thanh tra.

2. Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các Sở/ngành có liên quan biết có hành vi vi phạm về pháp luật lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thanh tra. Trường hợp một hoặc nhiều Sở/ngành có liên quan không có cán bộ tham gia thì vẫn tiến hành thanh tra để bảo đảm quyền lợi, tính mạng của người lao động.

3. Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố quyết định thanh tra đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.

4. Căn cứ kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính và hồ sơ vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Sở/ngành nào quản lý thì chuyển về Thanh tra Sở/ngành đó để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III: KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Kinh phí

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các cuộc thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính gồm chi phí phương tiện đi lại, tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các loại phụ cấp lưu trú, phòng ở (nếu có)

Các cơ quan chức năng có liên quan có người tham gia đoàn thanh tra đảm bảo kinh phí cho cán bộ được cử gồm chi phí phương tiện đi lại, tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các loại phụ cấp lưu trú, phòng ở (nếu có).

Điều 16. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết

 

 

Không có thông tin

  Hồng Minh Nhựt

 29/06/2018
Cần bổ sung quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra đột xuất.

  Thanh tra Sở Lao động - TB & XH tỉnh Bình Phước

 27/06/2018
Dự thảo Thông tư hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động, Tôi có ý kiến góp ý như sau:
- Tại điều 13, bổ sung thêm quy định"Hỗ trợ thực hiện các biện pháp hành chính cần thiết để giúp đoàn thanh tra t...Xem tiếp
Không có thông tin