Hết hạn lấy ý kiến
Tóm tắt
Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng:
1. Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng:

1. Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2018. Đối với các lớp học được tổ chức giảng dạy môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức giảng dạy môn học theo các quy định hiện hành cho đến khi kết thúc môn học.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin