Tóm tắt
Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề cho các nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề cho các nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề cho các nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề cho các nghề sau:

1. Nghề “Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò” được quy định tại Phụ lục 01;

2. Nghề “Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò” được quy định tại Phụ lục 02;

3. Nghề “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò” được quy định tại Phụ lục 03;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng     năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định tại Thông tư này của các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá kỹ năng nghề trong phạm vi cả nước.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định tại Thông tư này của các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá kỹ năng nghề hoạt động trên địa bàn do địa phương quản lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin