Hết hạn lấy ý kiến
Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Ngày hết hạn: 28/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Loại văn bản: Quyết định
Tóm tắt
Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Lần dự thảo:

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống mại dâm ngày 14 tháng 3 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này bãi bỏ Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 và Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Không có thông tin
Không có thông tin