Hết hạn lấy ý kiến
Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Thông tư này quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện; quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia; quản lý hoạt động; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Lần dự thảo:

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định

về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện; quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia; quản lý hoạt động; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng cho các trường cao đẳng, trường trung cấp và các cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là trường) và các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết đào tạo.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài;

b) Liên kết đào tạo theo hình thức học từ xa và tự học có hướng dẫn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Liên kết đào tạo là sự hợp tác giữa các bên để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, nhưng không hình thành pháp nhân mới.

2. Liên kết đào tạo trong nước là hình thức hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhau hoặc giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết đào tạo trong nước.

3. Đơn vị chủ trì đào tạo là trường chịu trách nhiệm tổ chức quá trình liên kết đào tạo, bao gồm: tuyển sinh, thực hiện chương trình, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp.

4. Đơn vị phối hợp đào tạo là trường trực tiếp tham gia liên kết đào tạo với vai trò hợp tác, hỗ trợ các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo.

5. Hợp đồng liên kết đào tạo là văn bản được ký kết giữa các bên liên kết nhằm xác định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mà các bên thỏa thuận trong quá trình liên kết đào tạo.

Điều 4. Mục đích, hình thức của liên kết đào tạo

1. Huy động tiềm năng của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị có liên quan nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội.

 2. Tạo cơ hội học tập cho nhiều người trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hoá giáo dục nghề nghiệp.

3. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội được liên doanh, liên kết với các trường cao đẳng, trường trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo cho người lao động; tổ chức nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

4. Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức sau:

a) Liên kết phối hợp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo;

b) Liên kết đặt lớp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

 Điều 5. Đối tượng tham gia liên kết đào tạo

1. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo là các trường cao đẳng, trường trung cấp và  trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là các trường cao đẳng, trường trung cấp, các cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia liên kết đào tạo với vai trò hợp tác, hỗ trợ các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo (Cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng, quản lý học sinh…) theo mục tiêu khóa học.

 Điều 6. Hợp đồng liên kết đào tạo

1. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo:

a) Cam kết trách nhiệm mà mỗi bên phải thực hiện khi tham gia liên kết đào tạo theo nội dung quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Thông tư này;

b) Thể hiện đầy đủ các thông tin về hoạt động diễn ra trong suốt quá trình liên kết đào tạo. Trong đó, những thông tin dưới đây phải có trong hợp đồng:

 Thông tin về tuyển sinh gồm: tên ngành, nghề; thời gian và hình thức đào tạo; đối tượng và hình thức tuyển sinh; địa điểm đặt lớp; lệ phí tuyển sinh; học phí khoá học và các khoản phí bảo hiểm (nếu có);

 Thông tin về liên kết đào tạo gồm: kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo của khoá học; phân công giảng dạy; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá, cấp bằng tốt nghiệp;

 Thông tin về quản lý người học gồm: trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học; thu học phí, lệ phí, bảo hiểm (nếu có) và trách nhiệm đền bù thiệt hại do không thực hiện được các cam kết trong hợp đồng liên kết đào tạo.

2. Việc xác định phương thức, điều kiện thanh toán phải phù hợp với quy định hiện hành về thanh toán, quyết toán tài chính; việc xác định trách nhiệm của mỗi bên phải minh bạch, hợp lý và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo đối với trình độ được liên kết đào tạo.      

                                  

Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH  ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN LIÊN KẾT

ĐÀO TẠO

 Điều 7. Điều kiện thực hiện liên kết đào tạo

1. Đối với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo:

a) Phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo;

b) Quy mô tuyển sinh liên kết đào tạo phải tuân theo các trường hợp sau:

 Nếu đơn vị đã thực hiện đủ quy mô tuyển sinh/năm của đơn vị được cấp phép , thì quy mô tuyển sinh liên kết đào tạo không quá 30% quy mô tuyển sinh được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

 Nếu đơn vị chưa thực hiện đủ quy mô tuyển sinh/ năm của đơn vị được cấp phép , thì quy mô tuyển sinh liên kết đào tạo là phần còn lại của  quy mô tuyển sinh được cấp phép cộng với 30% quy mô tuyển sinh được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

c) Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải có đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;

Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải có đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy 100% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;

d) Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, chương trình, giáo trình theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

2. Đối với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo:

a) Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành, nghề đào tạo và trình độ đào tạo;

b) Xác định địa điểm đặt lớp phải đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ đào tạo: học lý thuyết, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học;

c) Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung chương trình đào tạo nếu đơn vị chủ trì liên kết đào tạo có yêu cầu, đồng thời phải bố trí cho giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy sinh hoạt chuyên môn với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.

Điều 8. Hồ sơ liên kết đào tạo

Hồ sơ mở lớp liên kết đào tạo do đơn vị chủ trì đào tạo lập trên cơ sở sự thống nhất bằng văn bản với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo gồm có:

1. Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên, giáo viên và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành, nghề định liên kết đào tạo (mẫu 1 và 2 của Phụ lục), nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định bằng biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký.

2. Công văn đề nghị về nhu cầu liên kết đào tạo:

a) Đối với các trường cao đẳng, đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và tương đương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) đề xuất;

b) Đối với trường trung cấp do cơ quan chủ quản (nếu có) hoặc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo đề xuất.

3. Các bản sao văn bản hợp lệ:

a) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

b) Các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có).

 Điều 9. Quy trình đăng ký liên kết đào tạo

 Quy trình đăng ký liên kết đào tạo bao gồm các bước sau:

1. Nộp hồ sơ đăng ký liên kết đào tạo;

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký liên kết đào tạo;

3. Quyết định cho phép liên kết đào tạo.

 Điều 10. Trình tự, thủ tục đăng ký liên kết đào tạo

 Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này, gửi toàn bộ hồ sơ:

1. Đối với trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng:

a) Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép liên kết đào tạo tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thẩm định hồ sơ theo các điều kiện quy định tại Điều 7 của Thông tư này và ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo, trong trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của các trường cao đẳng và các trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng và cơ quan chủ quản (nếu có).

2. Đối với các trường trung cấp và cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:

a) Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép liên kết đào tạo tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở đơn vị chủ trì liên kết đào tạo để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thẩm định hồ sơ theo các điều kiện quy định tại Điều 7 của Thông tư này và ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo, trong trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi cơ quan chủ quản (nếu có) của trường trung cấp và cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều 11.  Thẩm quyền Quyết định cho phép liên kết đào tạo

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo đối với các trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở đơn vị chủ trì liên kết đào tạo ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo đối với các trường trung cấp.

3. Riêng các ngành, nghề thuộc ngành y, dược, năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao, nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sỹ trong hồ sơ đăng ký liên kết đào tạo phải có văn bản của cơ quan quản lý chuyên môn của các ngành, nghề có liên quan xác nhận cơ sở liên kết đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các ngành, nghề đó.

Điều 12. Thu hồi Quyết định liên kết đào tạo

Cơ quan ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo quy định tại Điều 11 của Thông tư này có quyền thu hồi Quyết định cho phép liên kết đào tạo đã cấp khi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên kết đào tạo theo quy định của Pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực liên kết đào tạo.

 

Chương III

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA

 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 Điều 13. Quyền hạn của các bên tham gia liên kết đào tạo

1. Các bên tham gia liên kết đào tạo có các quyền sau:

a) Chủ động điều tra nhu cầu về nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu được đào tạo của người học và được tìm hiểu, lựa chọn đối tác để liên kết đào tạo nếu đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

b) Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chấp thuận việc liên kết đào tạo, nếu có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

c) Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình và phí bảo hiểm (tự nguyện) phải thu theo quy định;

d) Chủ động và trực tiếp ký hợp đồng liên kết đào tạo không thông qua bất kỳ một đối tác trung gian nào khác.

2. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo hoàn toàn chủ động trong việc tổ chức quá trình đào tạo gồm: xây dựng chương trình, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị…); lập kế hoạch đào tạo; tổ chức tuyển sinh; phân công giảng dạy, hợp đồng thỉnh giảng; ra đề thi, chấm thi/kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp cho người học.

3. Đơn vị phối hợp đào tạo được quyền đề xuất đơn vị chủ trì đào tạo bổ sung vào chương trình đào tạo những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; được cử đại diện tham gia quản lý, nhận xét, đánh giá người dạy và người học theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo.

          Điều 14. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo

1. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo:

Chịu trách nhiệm toàn diện về liên kết đào tạo phù hợp với năng lực của đơn vị mình về  xây dựng quy mô tuyển sinh; tổ chức tuyển sinh; tổ chức đào tạo phù hợp với năng lực của đơn vị mình; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình; đánh giá công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp cho người học; thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về thu học phí, lệ phí; chịu trách nhiệm về chất lượng dạy nghề của các lớp liên kết; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề trên địa bàn đặt lớp về tất cả các hoạt động liên kết đào tạo. Trong đó cần đặc biệt chú trọng:

a) Về tổ chức tuyển sinh:

 Thông báo công khai và đầy đủ các thông tin về kỳ tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng về: tên ngành, nghề, số lượng, đối tượng, vùng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, lệ phí thi hoặc xét tuyển, địa điểm học tập, thời gian tuyển sinh và các thông tin liên quan gồm: thời gian khóa học, hình thức đào tạo, học phí, tiền mua tài liệu, các phí bảo hiểm (nếu có);

 Tổ chức tuyển sinh theo các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh đối với từng cấp trình độ.

b) Về tổ chức đào tạo:

Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo; đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên hoặc giáo viên, cán bộ quản lý, giáo trình, tài liệu, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập...); lập kế hoạch thực hiện, phân công giảng dạy, đánh giá, công nhận kết quả học tập và rèn luyện, cấp phát văn bằng;

Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy và học đối với các  lớp liên kết đào tạo.

c) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại địa phương về các hoạt động tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thu học phí, lệ phí, cấp bằng tốt nghiệp;

d) Quản lý người học trong suốt quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng cho người học;

Duy trì việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh lớp học và  môi trường xung quanh, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ y tế học đường theo quy định.

2. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất: phòng học, máy móc, thiết bị, học liệu, cơ sở thực hành, thực tập cho hoạt động đào tạo; bố trí nơi ăn, ở thuận tiện cho người dạy và người học;

b) Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tổ chức dạy - học đối với các lớp liên kết đặt tại cơ sở mình và phản ánh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo những biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh;

c) Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để thực hiện chế độ chính sách đối với người học (nếu có), quản lý người học trong suốt quá trình đào tạo theo quy chế hiện hành;

d) Duy trì việc đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh lớp học và môi trường xung quanh; có trách nhiệm liên hệ với đơn vị y tế khi có những sự cố xảy ra đe dọa đến sức khoẻ người dạy và người học.

3. Hai bên liên kết đào tạo có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hợp đồng liên kết và các thỏa thuận khác giữa hai bên; phối hợp, theo dõi, giám sát lẫn nhau về việc thực hiện các quy chế tuyển sinh, đào tạo; thực hiện chương trình, quản lý quá trình dạy - học; đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho người dạy, người học và việc thực hiện hợp đồng liên kết trong suốt quá trình  thực hiện khoá học.

 

 

Chương IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

Điều 15: Chế độ báo cáo

1. Đối với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo:

a) Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển, đơn vị chủ trì đào tạo phải gửi: Kết quả tuyển sinh của khoá học về :

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo điểm a, khoản 1, Điều 10 của Thông tư này;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo điểm a, khoản 2 Điều 10 của Thông tư này.

b) Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký Quyết định công nhận tốt nghiệp, đơn vị chủ trì đào tạo gửi: Kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp về:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo điểm a, khoản 1, Điều 10 của Thông tư này;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo điểm a, khoản 2 Điều 10 của Thông tư này.

c) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, phải gửi báo cáo (mẫu 3, Phụ lục) và những kiến nghị (nếu có) về:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với đơn vị chủ trì liên kết được quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đơn vị chủ trì liên kết được quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư này.

2. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo trực thuộc địa phương, ngoài việc báo cáo Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) phải gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hay cơ quan chủ quản (nếu có) các báo cáo quy định tại các điểm a, b, c, khoản 1 Điều này để theo dõi.

3. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân tỉnh hoặc Sở lao động -Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về tình hình hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn (mẫu 4, Phụ lục) và kiến nghị (nếu có).

Điều 16. Phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là đầu mối giúp Bộ lao động - Thương binh và Xã hội quản lý các hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo khoản 1 Điều 10 về:

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện Quy dịnh về liên kết đào tạo; phát hiện và báo cáo kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội những trường hợp vi phạm Quy định về liên kết đào tạo của các đơn vị tham gia liên kết;

 b) Thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (theo yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo đã đăng ký) và trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động liên kết đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham gia quản lý hoạt động liên kết đào tạo về các vấn đề sau:

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện Quy dịnh về liên kết đào tạo đối với các lớp liên kết dặt tại địa phương mình; phát hiện và báo cáo kịp thời về Bộ lao động - Thương binh và Xã hội những trường hợp vi phạm Quy định về liên kết đào tạo của các đơn vị tham gia liên kết tại địa bàn quản lý;

b) Thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (theo yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo đã đăng ký) và trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động liên kết đào tạo diễn ra tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện liên kết đào tạo của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 17. Chế độ lưu trữ

1. Hồ sơ được bảo quản và lưu giữ tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo, gồm có:

a) Hồ sơ mở lớp liên kết gồm các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư này;

b) Hồ sơ tuyển sinh;

c) Hồ sơ quản lý khóa đào tạo: Kế hoạch giảng dạy; Sổ lên lớp hàng ngày; Sổ đăng ký học sinh, sinh viên (tập lý lịch trích ngang có dán ảnh của học sinh, sinh viên);

d) Hồ sơ đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên (thi, kiểm tra môn học, mô đun, tốt nghiệp);

e) Sổ cấp phát văn bằng;

f) Hợp đồng liên kết đào tạo.

2. Hồ sơ được bảo quản và lưu giữ tại đơn vị phối hợp đào tạo gồm:

a) Các văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quản lý có liên quan đến liên kết đào tạo của khoá học;

b) Hồ sơ quy định tại điểm c, d và f khoản 1 của Điều này.

3. Thời hạn lưu giữ hồ sơ đăng ký liên kết đào tạo được thực hiện theo văn bản quy định hiện hành về chế độ lưu trữ.

 

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo

1. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý trong thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết:

a) Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để thanh tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo khoản 1 Điều 10 của Thông tư này;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền và trực tiếp giám sát các hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, Bộ, ngành để tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo theo khoản 2 Điều 10 của Thông tư này;

c) Các Bộ, ngành có trường chủ trì liên kết đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để kiểm tra, theo dõi; tổ chức thanh tra hoặc tham gia thanh tra liên ngành, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên kết đào tạo; hợp tác với các cơ quan chức năng để xử lý những sai phạm (nếu có) trong hoạt động liên kết đào tạo đối với những trường trực thuộc;

d) Các đơn vị chủ trì liên kết đào tạo thực hiện việc tự thanh tra, kiểm tra và tham gia các đoàn thanh tra liên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động liên kết đào tạo.

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành về công tác thanh tra chuyên ngành về đào tạo.

          Điều 19. Xử lý vi phạm trong liên kết đào tạo

1.Trong quá trình liên kết đào tạo, nếu các bên liên kết vi phạm quy định về liên kết đào tạo thì sẽ bị xử lý theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Khi phát hiện những vướng mắc trong hoạt động liên kết đào tạo, thủ trưởng hai đơn vị liên kết có trách nhiệm cùng hợp tác với nhau để xử lý. Nếu vượt quá khả năng xử lý của hai bên thì đơn vị chủ trì liên kết đào tạo báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép liên kết đào tạo để xử lý.

3. Khi một hoặc cả hai bên tham gia liên kết không có nhu cầu hoặc không đủ khả năng để tiếp tục thực hiện hợp đồng liên kết, đơn vị chủ trì đào tạo phải xây dựng phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo đúng quy định của Pháp luật, trình  báo cơ quan quản lý về đào tạo theo khoản 1; khoản 2 Điều 10 của Thông tư này để kịp thời xử lý.

 

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký liên kết đào tạo.

2. Thanh tra, kiểm tra việc đăng ký liên kết đào tạo.

3.Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ký Quyết định cho phép liên kết  đào tạo và thu hồi Quyết định cho phép liên kết đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này.

4. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra tổ chức liên kết đào tạo ở trường trực thuộc nếu nhận được ý kiến phản ánh của thí sinh.

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký liên kết đào tạo tại địa phương theo thẩm quyền.

2.Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo và thu hồi Quyết định cho phép liên kết đào tạo theo quy định  tại khoản 2 Điều 10; khoản 2 Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về tình hình liên kết đào tạo trên địa bàn (theo mẫu 4, Phụ lục) và những kiến nghị (nếu có).

4. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cấp Quyết định cho phép liên kết đào tạo tại địa phương.

Điều 22. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện việc đăng ký liên kết đào tạo.

2.Tổ chức kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

3. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những điểm mới phát sinh, có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2017.

2. Bãi bỏ các quy định trong các văn bản khác trái với quy định tại Thông tư này về nội dung Quy định liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường trung cấp, cao đẳng, các trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Không có thông tin

  Nguyễn Quang Thạch

 01/11/2017
- Tôi thấy từ "đơn vị" được lặp đi lặp lại quá nhiều trong văn bản. Nghĩa của từ "đơn vị" ở đây dùng không chính xác lắm, có thể thay thế bằng từ khác chính xác hơn.

  Trần Nhữ Thanh

 30/06/2017
Đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 11:
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở đơn vị chủ trì liên kết đào tạo ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo đối với các trường trung cấp và cho phép liên kết đào tạo trình độ Trung cấp của các trường Cao đẳng

  Trần Nhữ Thanh

 27/06/2017
DDwwf nghị xem xét lại khoản 02 điều 11:
Điều 11. Thẩm quyền Quyết định cho phép liên kết đào tạo


1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ra Quyết định cho phép liên kết đào tạo đối với các trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Điều 11. Thẩm quyền Quyết định cho phép liên kết đào tạo


1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệ...Xem tiếp

  Trần Nhữ Thanh

 27/06/2017
Đề nghị xem xét lại Điều 5. Thẩm quyền quyết định đào tạo liên thông

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học có đẳng ký đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tổ chức đào tạo liên thông đối với các trường trung cấp.

* Nhất ...Xem tiếp

  Trần Nhữ Thanh

 30/05/2017
Đề nghị Ban Soạn thảo xem xét bổ sung nội dung Quyền lợi được hưởng của học sinh - sinh viên khi tham gia chương trình liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp.
Ví dụ: 01 học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đi học Cao đẳng, em này là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, có hộ khẩu thường trú tại một huyện xa của tỉnh A. Tỉnh này có trường Cao đẳng nhưng không có nghề Quản trị khách sạn...Xem tiếp

  Trần Ngọc Mai

 30/05/2017
Tôi có một số ý kiến như sau:
- chưa rõ thế nào là "liên kết có yếu tố nước ngoài"? có gồm cả các cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài không?
- nếu không thì văn bản nào điều chỉnh việc liên kết đào tạo giữa các CS GDNN có vốn đầu tư nước ngoài?
Không có thông tin