Tóm tắt
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của    Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định                số 24/2021/QĐ-TTg);

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo như sau:

1. Thay thế Phụ lục III bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi Phụ lục IV như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 mục I như sau: “1. Hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc đã đăng ký tạm trú trên địa bàn.

b) Sửa đổi tiêu đề khoản 2 mục I  “Thành viên hộ gia đình” thành “Các trường hợp được tính là thành viên hộ gia đình khi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo”.

c) Điểm a, điểm b khoản 2 mục I: bỏ các cụm từ “từ 06 tháng trở lên trong năm, “chưa đủ 06 tháng”, “từ 06 tháng/năm trở lên”.

d) Sửa đổi khoản 9 mục I như sau: sửa cụm từ “đang sở hữu” thành “có giấy chứng nhận quyền sử dụng”.

3. Sửa đổi Phụ lục số VIII như sau: Ghi chú 1 khoản 1 mục II, sửa đổi “Tất cả các loại trợ cấp” thành “Không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng     năm 2022.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin