Đang lấy ý kiến của Bộ
Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2021. Ngày hết hạn: 28/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Tóm tắt
Ban hành Thông tư quy định Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
Lần dự thảo:

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 2. Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp căn cứ chương trình đào tạo tổ chức xây dựng và ban hành tài liệu đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và tổ chức việc đào tạo để cấp thẻ đánh giá viên.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày    tháng   năm 2022.

Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin