đến

 

Nghị định Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/07/2018. Ngày hết hạn: 20/09/2018
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Nghị định: Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/07/2018. Ngày hết hạn: 27/07/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/07/2018. Ngày hết hạn: 27/07/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Hướng dẫn Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về tự kiểm tra của doanh nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/06/2018. Ngày hết hạn: 14/08/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/06/2018. Ngày hết hạn: 11/08/2018
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư