đến

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/02/2019. Ngày hết hạn: 28/04/2019
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày hết hạn: 08/03/2019
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Nghị định
Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hết hạn: 13/01/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Khác