đến

 

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số......2018/NĐ-CP ngày......tháng......năm 2018 của Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/05/2018. Ngày hết hạn: 18/07/2018
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/05/2018. Ngày hết hạn: 18/07/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2018. Ngày hết hạn: 15/07/2018
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2018. Ngày hết hạn: 15/07/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Nghị định: Quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/04/2018. Ngày hết hạn: 23/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định