đến

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/10/2018. Ngày hết hạn: 18/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Xuất khẩu lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Thông tư: Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/10/2018. Ngày hết hạn: 18/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2018. Ngày hết hạn: 15/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp và Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/10/2018. Ngày hết hạn: 02/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư: Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/09/2018. Ngày hết hạn: 27/11/2018
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư