đến

 

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/10/2021. Ngày hết hạn: 15/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Phê duyệt Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/10/2021. Ngày hết hạn: 07/12/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Hướng dẫn về thi kỹ năng nghề các cấp trong nước, khu vực và thế giới
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/09/2021. Ngày hết hạn: 29/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2021. Ngày hết hạn: 28/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/09/2021. Ngày hết hạn: 23/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư