đến

 

Quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/12/2019. Ngày hết hạn: 16/02/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/12/2019. Ngày hết hạn: 10/02/2020
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày hết hạn: 25/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư
Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/11/2019. Ngày hết hạn: 25/01/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư