đến

 

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động và Tiền lương
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư
Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/03/2024. Ngày hết hạn: 22/05/2024
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động và Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Luật Việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/03/2024. Ngày hết hạn: 19/05/2024
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Ngày hết hạn: 28/02/2024
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư