đến

 

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/05/2022. Ngày hết hạn: 25/07/2022
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/05/2022. Ngày hết hạn: 14/07/2022
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2022. Ngày hết hạn: 14/07/2022
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/05/2022. Ngày hết hạn: 10/07/2022
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Về Công tác xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/05/2022. Ngày hết hạn: 05/07/2022
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định