đến

 

Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2021. Ngày hết hạn: 27/06/2021
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị quyết
Phê duyệt Đề án “Phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/04/2021. Ngày hết hạn: 26/06/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/04/2021. Ngày hết hạn: 16/06/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/04/2021. Ngày hết hạn: 13/06/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư