đến

 

Thông tư Hướng dẫn Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về tự kiểm tra của doanh nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/06/2018. Ngày hết hạn: 14/08/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/06/2018. Ngày hết hạn: 11/08/2018
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/06/2018. Ngày hết hạn: 11/08/2018
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/06/2018. Ngày hết hạn: 11/08/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2018. Ngày hết hạn: 31/07/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư