đến

 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2019. Ngày hết hạn: 13/10/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2019. Ngày hết hạn: 13/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/08/2019. Ngày hết hạn: 12/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/08/2019. Ngày hết hạn: 08/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/08/2019. Ngày hết hạn: 05/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/08/2019. Ngày hết hạn: 02/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư