đến

 

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2019. Ngày hết hạn: 03/12/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/09/2019. Ngày hết hạn: 30/11/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/09/2019. Ngày hết hạn: 26/11/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/09/2019. Ngày hết hạn: 26/11/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/09/2019. Ngày hết hạn: 05/11/2019
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/08/2019. Ngày hết hạn: 26/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư