đến

 

Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/06/2020. Ngày hết hạn: 25/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/06/2020. Ngày hết hạn: 25/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/06/2020. Ngày hết hạn: 18/09/2020
Lĩnh vực văn bản: Bình đẳng giới
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/06/2020. Ngày hết hạn: 11/08/2020
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/06/2020. Ngày hết hạn: 03/08/2020
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/05/2020. Ngày hết hạn: 27/07/2020
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định