đến

 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/08/2020. Ngày hết hạn: 07/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/08/2020. Ngày hết hạn: 07/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định chi tiết Điều 39 Luật việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/08/2020. Ngày hết hạn: 07/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/08/2020. Ngày hết hạn: 07/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/08/2020. Ngày hết hạn: 02/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư