đến

 

Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/05/2019. Ngày hết hạn: 24/07/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/05/2019. Ngày hết hạn: 22/07/2019
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Bộ luật Lao động (sửa đổi) - Dự thảo 2
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/04/2019. Ngày hết hạn: 28/06/2019
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (tiêu chuẩn TCVNISO 45001:2018)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/04/2019. Ngày hết hạn: 02/06/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/03/2019. Ngày hết hạn: 26/05/2019
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2019. Ngày hết hạn: 15/06/2019
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư