đến

 

Báo cáo đánh giá 10 năm thi hành Luật Bình đằng giới
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/02/2018. Ngày hết hạn: 15/03/2018
Lĩnh vực văn bản: Bình đẳng giới
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/02/2018. Ngày hết hạn: 01/04/2018
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Ban hành Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề cho các nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/01/2018. Ngày hết hạn: 16/03/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hồ sơ đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Ngày hết hạn: 18/01/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Luật