đến

 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/09/2017. Ngày hết hạn: 14/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/09/2017. Ngày hết hạn: 01/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/08/2017. Ngày hết hạn: 28/10/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Báo cáo Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/08/2017. Ngày hết hạn: 10/09/2017
Lĩnh vực văn bản: Bình đẳng giới
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/08/2017. Ngày hết hạn: 23/10/2017
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định