đến

 

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/09/2021. Ngày hết hạn: 14/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/09/2021. Ngày hết hạn: 01/11/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/08/2021. Ngày hết hạn: 20/10/2021
Lĩnh vực văn bản: Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/08/2021. Ngày hết hạn: 18/10/2021
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/08/2021. Ngày hết hạn: 11/10/2021
Lĩnh vực văn bản: Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị quyết