đến

 

Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019. Ngày hết hạn: 19/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019. Ngày hết hạn: 19/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019. Ngày hết hạn: 19/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Pháp lệnh
Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/06/2019. Ngày hết hạn: 05/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/06/2019. Ngày hết hạn: 05/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Xuất khẩu lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 02 Thông tư liên quan đến việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2019. Ngày hết hạn: 31/07/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư