đến

 

Dự thảo Quyết định: Phê duyệt “Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/10/2017. Ngày hết hạn: 06/12/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2017. Ngày hết hạn: 28/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/09/2017. Ngày hết hạn: 25/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/09/2017. Ngày hết hạn: 14/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ngày hết hạn: 01/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư