đến

 

Đề cương chi tiết Luật Việc làm (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/09/2022. Ngày hết hạn: 20/11/2022
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/08/2022. Ngày hết hạn: 10/10/2022
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/07/2022. Ngày hết hạn: 29/09/2022
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/07/2022. Ngày hết hạn: 26/09/2022
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Ngày hết hạn: 20/09/2022
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày hết hạn: 19/09/2022
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Quyết định