đến

 

Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/08/2017. Ngày hết hạn: 08/10/2017
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/08/2017. Ngày hết hạn: 01/10/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định việc tổ chức vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/07/2017. Ngày hết hạn: 28/09/2017
Lĩnh vực văn bản: Xuất khẩu lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/07/2017. Ngày hết hạn: 24/09/2017
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/06/2017. Ngày hết hạn: 26/08/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động
Ngày hết hạn: 25/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Nghị định