đến

 

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/09/2019. Ngày hết hạn: 05/11/2019
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/08/2019. Ngày hết hạn: 26/08/2010
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/08/2019. Ngày hết hạn: 21/10/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/08/2019. Ngày hết hạn: 21/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2019. Ngày hết hạn: 13/10/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2019. Ngày hết hạn: 13/10/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư