đến

 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/09/2020. Ngày hết hạn: 25/11/2020
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/09/2020. Ngày hết hạn: 24/11/2020
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định chi tiết tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/08/2020. Ngày hết hạn: 22/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/08/2020. Ngày hết hạn: 20/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/08/2020. Ngày hết hạn: 20/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/08/2020. Ngày hết hạn: 07/10/2020
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư