đến

 

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/12/2020. Ngày hết hạn: 09/02/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/11/2020. Ngày hết hạn: 31/12/2020
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/11/2020. Ngày hết hạn: 24/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Về Công tác xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/11/2020. Ngày hết hạn: 11/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/11/2020. Ngày hết hạn: 03/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/11/2020. Ngày hết hạn: 02/12/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác