đến

 

Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (tiêu chuẩn TCVNISO 45001:2018)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/04/2019. Ngày hết hạn: 02/06/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/03/2019. Ngày hết hạn: 26/05/2019
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/02/2019. Ngày hết hạn: 28/04/2019
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày hết hạn: 08/03/2019
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Nghị định