đến

 

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/01/2019. Ngày hết hạn: 08/03/2019
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hết hạn: 13/01/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Khác
Dự thảo 04 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 04 nghề, gồm: Kỹ thuật, chế biến món ăn; Hướng dẫn du lịch; Dịch vụ nhà hàng; Quản trị lữ hành
Ngày hết hạn: 04/01/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Khác