đến

 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/11/2017. Ngày hết hạn: 20/01/2018
Lĩnh vực văn bản: Xuất khẩu lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2017. Ngày hết hạn: 15/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Dự thảo Quyết định: Phê duyệt “Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020”
Ngày hết hạn: 06/12/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Ngày hết hạn: 28/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Quyết định
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm
Ngày hết hạn: 14/11/2017
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư