đến

 

Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/11/2020. Ngày hết hạn: 24/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Về Công tác xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/11/2020. Ngày hết hạn: 11/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/11/2020. Ngày hết hạn: 03/01/2021
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/11/2020. Ngày hết hạn: 02/12/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/10/2020. Ngày hết hạn: 28/12/2020
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/10/2020. Ngày hết hạn: 17/12/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư