đến

 

Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/12/2022. Ngày hết hạn: 01/03/2023
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư ban hành Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/12/2022. Ngày hết hạn: 02/02/2023
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/11/2022. Ngày hết hạn: 29/01/2023
Lĩnh vực văn bản: Vụ Pháp chế
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/11/2022. Ngày hết hạn: 23/01/2023
Lĩnh vực văn bản: Vụ Pháp chế
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư Quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày hết hạn: 25/11/2022
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư
Đề cương chi tiết Luật Việc làm (sửa đổi)
Ngày hết hạn: 20/11/2022
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Luật