đến

 

Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/07/2017. Ngày hết hạn: 24/09/2017
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/06/2017. Ngày hết hạn: 26/08/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động
Ngày hết hạn: 25/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Nghị định
Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày hết hạn: 22/07/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư