đến

 

Phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/06/2021. Ngày hết hạn: 18/07/2021
Lĩnh vực văn bản: Bảo trợ xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/06/2021. Ngày hết hạn: 17/07/2021
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/06/2021. Ngày hết hạn: 17/07/2021
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/06/2021. Ngày hết hạn: 16/07/2021
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/06/2021. Ngày hết hạn: 11/08/2021
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư