đến

 

Thông tư Ban hành Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề cho các nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/01/2018. Ngày hết hạn: 16/03/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai một số nội dung bình đẳng giới thực hiện kết luận tại phiên họp Báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/01/2018. Ngày hết hạn: 02/02/2018
Lĩnh vực văn bản: Bình đẳng giới
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Hồ sơ đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/12/2017. Ngày hết hạn: 18/01/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/11/2017. Ngày hết hạn: 20/01/2018
Lĩnh vực văn bản: Xuất khẩu lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hết hạn: 15/12/2017
Lĩnh vực văn bản: Khác
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư