đến

 

Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/05/2020. Ngày hết hạn: 14/07/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/05/2020. Ngày hết hạn: 14/07/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/05/2020. Ngày hết hạn: 13/07/2020
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/05/2020. Ngày hết hạn: 08/07/2020
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/05/2020. Ngày hết hạn: 08/07/2020
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định