đến

 

Thông tư Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2018. Ngày hết hạn: 19/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư: Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2018. Ngày hết hạn: 19/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư: Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2018. Ngày hết hạn: 19/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư: Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2018. Ngày hết hạn: 19/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư: Ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2018. Ngày hết hạn: 19/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Nghị định: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/04/2018. Ngày hết hạn: 05/06/2018
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định