đến

 

Quy định một số nội dung thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/11/2023. Ngày hết hạn: 11/11/2023
Lĩnh vực văn bản: Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/07/2023. Ngày hết hạn: 13/09/2023
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Ngày hết hạn: 07/08/2023
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
Ngày hết hạn: 22/07/2023
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Nghị định
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Hết hạn lấy ý kiến
Loại văn bản: Thông tư