đến

 

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/03/2018. Ngày hết hạn: 16/05/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội,đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/03/2018. Ngày hết hạn: 16/05/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động năm 2012
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/03/2018. Ngày hết hạn: 14/04/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/02/2018. Ngày hết hạn: 28/04/2018
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/02/2018. Ngày hết hạn: 28/04/2018
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định