đến

 

Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/12/2018. Ngày hết hạn: 13/01/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Dự thảo 04 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 04 nghề, gồm: Kỹ thuật, chế biến món ăn; Hướng dẫn du lịch; Dịch vụ nhà hàng; Quản trị lữ hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/12/2018. Ngày hết hạn: 04/01/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/11/2018. Ngày hết hạn: 10/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/11/2018. Ngày hết hạn: 10/12/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định