đến

 

Nghị định: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/08/2018. Ngày hết hạn: 16/10/2018
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/08/2018. Ngày hết hạn: 14/10/2018
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Nghị định Về việc điều chỉnh lương hưu đối với số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/08/2018. Ngày hết hạn: 06/10/2018
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Nghị định Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/07/2018. Ngày hết hạn: 20/09/2018
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/07/2018. Ngày hết hạn: 16/09/2018
Lĩnh vực văn bản: Trẻ em
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định