đến

 

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/09/2018. Ngày hết hạn: 17/11/2018
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/09/2018. Ngày hết hạn: 07/11/2018
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/09/2018. Ngày hết hạn: 07/11/2018
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Thông tư: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/08/2018. Ngày hết hạn: 28/10/2018
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Thông tư: Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/08/2018. Ngày hết hạn: 21/10/2018
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư