đến

 

Hướng dẫn kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/01/2022. Ngày hết hạn: 24/03/2022
Lĩnh vực văn bản: Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/01/2022. Ngày hết hạn: 03/03/2022
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động và Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/12/2021. Ngày hết hạn: 13/02/2022
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư